Naszym CELEM jest budowanie jedności środowiska aktorskiego poprzez:

ustalenie stawek minimalnych w filmie, serialu, teatrach, dubbingu i reklamie;
– wprowadzenie Zakładowego Układu Zbiorowego w celu zapewnienia godnych warunków pracy (wymiar czasu pracy, nadgodziny, dni wolne, urlopy);
– zapewnienie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pogłębiania wiedzy.

Chcesz czegoś więcej się o nas dowiedzieć? Wybierz jeden z poniższych działów:

Wzorcowy Układ Zbiorowy

W większości krajów europejskich istnieją porozumienia zawarte pomiędzy aktorskimi związkami zawodowymi a odpowiednimi ośrodkami władzy, które umożliwiają zapewnienie podstawowych praw, nadają przywileje oraz regulują przepisy, które w stosunku do tak specyficznych warunków pracy, jakie posiada środowisko aktorskie, odnoszą się w sposób nieprecyzyjny i często chaotyczny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, po zdiagnozowaniu nurtujących, nas aktorów, zagadnień

czytaj dalej

Członkostwo FIAFIA to Międzynarodowy Związek Aktorów, jest organizacją pozarządową reprezentującą aktorskie związki zawodowe, cechy i stowarzyszenia na całym świecie. Wypowiada się w sprawach zawodowych i interesach aktorów (w filmie, telewizji, radiu, teatrze i show na żywo), radiowców, tancerzy, piosenkarzy, artystów rewii, cyrkowców i innych, z wyjątkiem muzyków i twórców sztuki wizualnej.

FIA jest całkowicie organizacją a-polityczną, oddaną polityce równych szans

 

czytaj więcej

Szkolenia dla członków ZZAP

Członkowie ZZAP mogą aktywnie doskonalić swoje umiejętności poprzez szkolenia organizowane przez ZZAP. W ramach szkoleń w sposób przystępny przekazywana jest wiedza z zakresu prawa pracy, rynku pracy, castingów i udoskonalania warsztatu pracy aktorów.

czytaj dalej

Benefity dla członków ZZAP

Aktorki i aktorzy dzięki członkostwu ZZAP mogą skorzystać z pakietów medycznych Medicover, a dzięki licznym tańszym wejściówkom do teatrów są aktywnymi odbiorcami licznych spektakli. Jednak to nie wszystko, zobacz co ZZAP może Ci dać!

czytaj dalejOpublikowane w
Podręcznik organizacyjny dla związków zawodowych sektora mediów, kultury i rozrywki

W dniu 13 lipca br. ma miejsce premiera publikacji „Podręcznik organizacyjny dla związków zawodowych sektora mediów, kultury i rozrywki” – podsumowania dwuletniego programu realizowanego przez FIA – International Federation of Actors we współpracy m.in. z ZZAP. Efektem prac realizowanych wspólnie z naszą trenerką Tara O’Dowd jest nie tylko kampania #niegramzadarmo, ale też polskojęzyczna publikacja, gdzie m.in. poznacie naszą strategię i wypracowane działania. Zapraszamy do lektury: https://bit.ly/3iVW3tS

Dziękujemy FIA i Tara O’Dowd za możliwość udziału w tym niezwykle interesującym projekcie, który dał nam ogromne możliwości i narzędzia do dalszych działań.

Powrót

Opublikowane w
Postanowienie Zarządu Funduszu Pomocy Wzajemnej z dn. 18.06

Warszawa dn. 18.06.2020r.

POSTANOWIENIE
Zarządu
Funduszu Pomocy Wzajemnej
Związku Zawodowego Aktorów Polskich

W związku z tragiczną sytuacją materialną większości Koleżanek i Kolegów, spowodowanej sytuacją obostrzeń epidemiologicznych, związanych z pandemią Covid 19 („zamrożenie” funkcjonowania teatrów), a jednocześnie chęcią wspomożenia jak najszerszej grupy członków naszego Związku, Zarząd Funduszu Pomocy Wzajemnej Związku Zawodowego Aktorów Polskich postanawia:

1. Ustala się, że w okresie pandemii Covid 19, zapomogi motywowane sytuacją z nią związaną będą udzielane przez FPW w kwocie nie wyższej niż 800,- zł.

2. Na okres pandemii Covid 19 (do odwołania) zawiesza się możliwość przyznawania przez FPW ZZAP pożyczek i zapomóg zwrotnych.

3. Osoby, które uzyskały wsparcie (zapomogę) w okresie pandemii, nie mogą ubiegać się o ponowne wsparcie przed upływem 1,5 roku od udzielonego. Nie dotyczy to sytuacji nadzwyczajnych, oraz obligatoryjnych zapomóg statutowych.

4. Na okres trwania pandemii uchyla się (do odwołania) zapis w Regulaminie FPW o sześciomiesięcznym członkostwie w ZZAP, uprawniającym do korzystania ze wsparcia FPW.

Zarząd
Funduszu Pomocy Wzajemnej ZZAP
Przewodniczący
Kazimierz Wysota

Dowiedz się więcej o Funduszu Pomocy Wzajemnej i zapoznaj się z jego regulaminem.

Powrót

Opublikowane w
Koronawirus. Rekomendacje ZG ZZAP dla sektora kultury

Istota wkładu artystów teatru w szeroko pojętą kulturę narodową nie podlega dyskusji. Ujawnia się to szczególnie w chwili obecnej, okresu pandemii, kiedy to środowisko polskiego teatru gremialnie przystąpiło do akcji „Kultura w sieci”, nie licząc na apanaże z tego tytułu, ani mgliste obietnice wynagrodzeń, na które, jak słyszymy ze wszystkich stron, po prostu nie ma pieniędzy. Nie oczekujemy cudu. Oczekujemy jedynie zrozumienia i odrobiny dobrej woli.

Powrót

Opublikowane w
Warsztaty online. Self-tape. 4 i 11.05.2020

Zapraszamy na warsztaty online – webinar „Self-tape”, który przeprowadzi w języku polskim Philipp Mogilnitskiy. Ruszają zapisy!

Termin: 4 i 11 maja (dwie części), godz. 11.00-13.00
Miejsce: Po otrzymaniu zgłoszenia przekażemy link do platformy online, gdzie zostaną przeprowadzone warsztaty. Przekażemy także zadanie domowe, dlatego zachęcamy do jak najszybszych zgłoszeń.

Koszt dla członków ZZAP: dowolna kwota – „cegiełka” potwierdzająca udział w warsztatach
Koszt dla osób niebędących członkami ZZAP:
50 złotych
Ilość miejsc: o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową: zzap@zzap.aktorzy.org
Wymagania techniczne: dostęp do kamerki (na czas trwania warsztatów należy cały czas mieć ją włączoną) i mikrofonu

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową: zzap@zzap.aktorzy.org
Na zgłoszenia czekamy do 30.04.2020

Dla wszystkich uczestników warsztatów przewidziana jest niespodzianka od partnera – E-Talenta.

W trakcie warsztatów zdobędziesz wiedzę z zakresu:

– wad i zalet self-tapów. Self-tape jako kolejny etap castingu i spotkania na Skypie
– Trudności występujące podczas nagrywania selftape’ów: sprzęt, poczucie własnej wartości, brak partnera i inne.
– odpowiedniego doboru maksumalnego rozmiaru, kompozycji, tła, światła, dźwięku, proporcji i rozmiaru wideo, rozmieszczenia swoich partnerów poza kadrem
– rodzajów self-tapów i związanej z nimi problematyką
– komunikacji z reżyserem castingu, gdy pojawi się monit self-tapów.
– analizy tekstu, postaci, fabuły i fizyczności – co zagrać, a czego nie warto
– montażu i przygotowania do udostępnienia materiałów
– wysyłki próbek

Philipp Mogilnitskiy – ukończył Państwową Akademię Sztuk Teatralnych w St. Petersburgu w klasie Siergieja Tcherkaskiego. Pracował przez 5 lat w Maly Drama Theater – Theater of Europe. Od dwóch lat mieszka w Warszawie i występuje w serialu „Ziuk. Młody Piłsudski” (Dzamil) i epizodycznie w serialu „Nielegalni”, „Mały Zgon” i filmie „Small World”. Realizował także projekty w Czechach, Holandii i Izraelu. Grał w sztuce Ivana Vyrypaeva „Irańska konferencja” wystawionej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Obecnie rozpoczął realizację projektu w Londynie w The Royal Court Theater, który niestety został przerwany ze względu na pandemię koronawirusa.
Oprócz działań aktorskich Philipp Mogilnitzky uczestniczył w wydarzeniach w których miał okazję osobiście spotkać się z brytyjskimi i europejskimi reżyserami castingu. W 2019 roku został zaproszony do udziału w konferencji „Casting bridge”, gdzie jako prelegent podzielił się swoim doświadczeniem w udziale w międzynarodowych projektach. Konferencja „Casting bridge” odbywa się w Londynie w ramach Russian Film Week, gdzie rosyjskojęzyczni aktorzy mają możliwość spotkać się z reżyserami castingu i zdobyć cenną wiedzę z zakresu przemysłu castingowego w Wielkiej Brytanii i w Europie. Również są organizowane podobne wydarzenia dla polskojęzycznych aktorów, o których będzie mowa podczas warsztatów.

Powrót

Opublikowane w
Świadczenia postojowe. Agencje aktorskie

Czy o świadczenia postojowe mogą ubiegać się aktorzy w oparciu o umowę z agencją aktorską?

r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński: Zgodnie z postanowieniami ustawy o tzw. tarczy koronawirusowej (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), art. 15zq i n., Osobie wykonującej umowę o dzieło przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio zamawiającego, z którymi została zawarta umowa o dzieło.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. a przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla danych z IV kwartału 2019 r. – 15 595,74 zł).

No i kluczowa sprawa, pod kątem zgłoszonego problemu:

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ale za pośrednictwem zamawiającego z umowy o dzieło.

Co więcej, zamawiający do wniosku dołącza własne oświadczenia, potwierdzające m.in.

– niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,

– datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,

– uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego wskazany wyżej,

– otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych.

Zatem w opisanej sytuacji, moim zdaniem, kluczowe jest ustalenie kto jest zamawiającym w umowie zawieranej przez aktora – czy producent, czy agencja.

Zależnie od tego, czy agencja działa jako typowy agent, doprowadzając do zawarcia umowy pomiędzy aktorem a producentem (lub zawierając taką umowę jako przedstawiciel – pełnomocnik jednej ze stron) czy też zawiera umowę z aktorem we własnym imieniu, stając się zamawiającym. Myślę, że w poszczególnych umowach mogą być przyjęte różne rozwiązania – stąd konieczne jest sprawdzenie tego w umowach.

Przeszukując zasoby interpretacji podatkowych, znalazłem przykłady sytuacji, w których to agencja jest płatnikiem wynagrodzeń aktorów, nie zaś producent – zatem w takiej sytuacji moim zdaniem to agencja będzie zamawiającym i winna złożyć pośredniczyć w złożeniu wniosku o postojowe.

Sądzę jednak, że możliwe jest także rozwiązanie oparte na zasadach umowy agencyjnej – a więc jedynie pośrednictwa – wówczas zamawiającym i płatnikiem byłby producent, a agencja jedynie pośrednikiem, jednak PIT itp. wystawiałby producent.”

W marcu wykonałam część prac i otrzymałam ze nie honorarium. Inne prace mimo podpisania umowy przed 1 lutego 2020 z powodu pandemii nie doszły do realizacji.

r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński: Zmiana ustawy z dniem 18 kwietnia 2020 r., przesunęła termin zawarcia umowy na 1 kwietnia 2020 r. z 1 lutego 2020 r. (obejmuje więc szerszy zakres umów, z lutego i marca).

Czy jako przychód wpisać pieniądze otrzymane za marzec, czy nieotrzymane, czy sumę tych dwóch?

r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński: Ustawa mówi o przychodzie w rozumieniu ustawy  PIT (a zatem o otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika pieniądzach, wartościach pieniężnych oraz wartościach otrzymanych świadczeń w naturze), dodatkowo wskazują, że chodzi o przychód uzyskany – a wiec mówimy o kwocie brutto świadczeń otrzymanych.

Co w przypadku wielu zleceniodawców?

r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński: Możliwe jest występowanie przez kilku  zleceniodawców, jednak należy pamiętać, że w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego (a więc utraty dochodu od kilku zleceniodawców) przysługuje jedno świadczenie postojowe. Zatem praktycznie można rozważyć – wobec możliwości trzykrotnego wystąpienia o to świadczenie – która z umów niewykonywanych trwa najdłużej a która najkrócej – i stosownie podejmować decyzję o wyborze zlecenia z którego korzystamy dla danego świadczenia.

Powrót

Opublikowane w
Koronawirus. Forum Związków Zawodowych – działania

Udostępniamy zbiór pism i dokumentów przygotowanych przez Forum Związków Zawodowych skierowanych do władz państwa w związku z pandemią koronawirusa.

29 marca 2020 r. – Pismo Przewodniczącej FZZ Doroty Gardias. https://bit.ly/34gJORC

1 kwietnia 2020 r. – Treść listu europejskich partnerów społecznych do Komisji Europejskiej. https://bit.ly/2RgkuGa

2 kwietnia 2020 r. – pismo strony społecznej Rady Dialogu Społecznego do Pana Mateusza Morawieckiego. https://bit.ly/2Xf2nEj

3 kwietnia 2020 r. – List europejskich partnerów społecznych do Prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie naruszenia autonomii partnerów społecznych w RDS. https://bit.ly/3e7swez

 

 

 

Powrót

Opublikowane w
Światowe organizacje związkowe w obliczu pandemii koronawirusa

Przedstawiamy raport przygotowany przez ZZAP we współpracy z międzynarodową federacją aktorów FIA ukazujący działania organizacji związkowych na świecie na rzecz sektora kreatywnego w obliczu pandemii koronawirusa.

W udostępnionym raporcie przedstawiamy sytuację w następujących państwach: Australia, Austria, Niemcy, Irlandia, Słowenia, Wielka Brytania, USA, Francja, Holandia, Kanada, Portugalia, Nowa Zelandia. Jeżeli dysponujesz informacjami o sytuacji w innych krajach, prosimy o kontakt z biurem ZZAP: zzap@zzap.aktorzy.org w celu aktualizacji raportu.

Pobierz raport:
https://drive.google.com/file/d/1jKfcUXK0jyvoE9rcZHziWnlXBX8FzyNR/view

Powrót

Opublikowane w
13.02.2020. Koronawirus. Pismo ZG ZZAP do MKiDN

Warszawa, dn. 13.03.2020

Sz. P.
Prof. dr. hab. Piotr Gliński

Wicepremier Rady Ministrów
Minister MKiDNWarszawa

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu Związku Zawodowego Aktorów Polskich, zwracamy się od Pana Ministra z prośbą o informację, jakie Pan Minister ma plany rozwiązań systemowych, które pomogą artystom w tym trudnym dla nich momencie

Odwołanie wszystkich spektakli i przedstawień odbija się bezpośrednio na wynagrodzeniach aktorów, zatrudnionych w teatrach. W wielu przypadkach wynagrodzenie zasadnicze aktorów pozostaje niższe niż wynagrodzenie minimalne, ustalone ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zaś do tej pory różnica była „uzupełniana” dodatkiem do wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w spektaklach.

W przypadku zatem odwołania spektakli, aktorzy (ale także inni pracownicy teatrów wynagradzani w podobny sposób) otrzymują wyłącznie wynagrodzenie minimalne, co oznacza nierzadko nagły spadek dochodów o 50 i więcej procent. Tak radykalna zmiana zarobków odbija się nie tylko na możliwości zaspokajania codziennych potrzeb aktorów i ich rodzin, ale także zakłóceniem wywiązywania się z długoterminowych nierzadko zobowiązań, jak spłata kredytów i temu podobne.

Zwracamy się zatem do Pan Ministra z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do złagodzenia skutków wynikających z obecnego kryzysu epidemiologicznego dla pracowników teatrów i innych instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem grupy zawodowej aktorów oraz wsparcie działań naszego związku zmierzających do:

  1. zobowiązania dyrektorów instytucji kultury do wypłat świadczeń wyrównawczych z dotacji organizatora na bieżącą działalność, a także

  2. przekazania przez instytucje państwowe oraz samorządowe dodatkowych dotacji, pokrywających straty instytucji kultury związane z ograniczeniem działalności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W naszej ocenie działania takie są konieczne dla ochrony interesów pracowników instytucji kultury.

Zdajemy sobie zarazem sprawę, ze obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna i wymaga dialogu, także dla wypracowania odpowiednich rozwiązań. Wyrażamy zatem gotowość współpracy oraz uczestniczenia w procesie niwelowania skutków obecnego kryzysu.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu Głównego ZZAP

Przewodniczący ZG ZZAP
Maksymilian Rogacki

Powrót

Opublikowane w
Stanowisko ZG ZZAP dotyczące aktualnej sytuacji w teatrach w związku z pandemią koronawirusa

Warszawa, dn. 12.03.2020

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Decyzja Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu szkół, uczelni, kin, teatrów etc. spowodowana panującą na świecie pandemią koronawirusa postawiła także aktorki i aktorów w całej Polsce w arcytrudnym położeniu. Część z nich w obecnym miesiącu nie wejdzie w ogóle na scenę, co pozbawia ich możliwości otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w ramach etatu, którego średnia wysokość jest niższa niż minimalne wynagrodzenie krajowe. Często aktorki i aktorzy zostaną pozbawieni ulgi podatkowej w wyniku czego ich wynagrodzenie zasadnicze zostanie obniżone o kolejne 200 złotych. W sytuacji gdy i tak z trudem planujemy nasze budżety (uzależnione przecież od repertuaru) obecny stan rzeczy stawia aktorki i aktorów „pod ścianą”. Dlatego w tym krytycznym dla nas wszystkich momencie sugerujemy szereg działań doraźnych oraz długofalowych.

Apelujemy do pracodawców aby podjęli odpowiednie działania dla zabezpieczenia materialnego aktorów. W postaci świadczeń wyrównawczych rekompensujących utratę zarobków, a do organizatorów o zwiększenie finansowania instytucji kultury ze środków publicznych. Sugerujemy aby pracodawcy dokonali modyfikacji repertuarów w oparciu o interes ekonomiczny aktorów, których budżety najbardziej ucierpiały na skutek przerwy w działalności teatrów. Teatrom, w których okres urlopowy jest dłuższy niż półtora miesiąca, sugerujemy, aby wydłużyły sezon o dwa tygodnie.

Wszystkim aktorkom i aktorom zatrudnionym na etatach w teatrach przypominamy także o możliwości skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oczekujemy, że Minister Kultury Pan Premier dr hab. Piotr Gliński podejmie odpowiednie działania systemowe, które bezpośrednio wesprą także aktorów niezależnych. Popieramy pomysł powstania Funduszu Solidarnościowego dla twórców. Liczymy na działania Pana Premiera, które pozwolą na odroczenie spłat kredytów hipotecznych a także składek ZUS przez artystów.

W opinii ZG ZZAP problemy wynikające z obecnej sytuacji pokazują skalę niedofinansowania instytucji kultury a także niezliczone wady obecnego, w naszej opinii patologicznego, systemu wynagradzania.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu Głównego ZZAP

Przewodniczący ZG ZZAP
Maksymilian Rogacki

Powrót

Opublikowane w
Artyści – wykonawcy na rynku pracy | Wypełnij ankietę EAEA i PEARLE

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat sytuacji indywidualnych artystów aktywnych w niepublicznym sektorze występów na żywo.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zredagowanej.
Jej wypełnienie nie zajmie państwu więcej niż 10-15 min.

Ankieta stanowi jeden z elementów badania zainicjowanego przez europejskich partnerów społecznych w sektorze występów na żywo, European Arts and Entertainment Alliance (EAEA) i PEARLE* – Live Performance Europe (a więc grupę stowarzyszeń pracodawców i związków zawodowych na szczeblu UE w sektorach mediów, rozrywki i sztuki), które realizują wspólny projekt, obejmujący pięć krajów europejskich.

Państwa odpowiedzi i opinie są dla nas bardzo ważne!

Bylibyśmy wdzięczni za przekazanie tego zaproszenia innym osobom, które Państwo znacie, a które są aktywnymi wykonawcami w niepublicznym (komercyjnym lub niekomercyjnym) sektorze występów na żywo w naszym kraju (np. prywatne teatry, zespoły muzyczne, orkiestry, grupy cyrkowe).

 

Jeśli nie są Państwo indywidualnym artystą-wykonawcą, ale reprezentują organizację z obszaru sztuk wykonywanych na żywo, prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/9yBAx5mMBqjaM6hS9

Powrót

Opublikowane w
Zmarł Paweł Królikowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pawła Królikowskiego Prezesa ZASP, znakomitego aktora i wspaniałego kolegi. Żegnamy Cię przyjacielu, będzie nam Ciebie brakować. ZG ZZAP

Powrót