Fragment Wzorcowego Układu Zbiorowego ZZAP:

Rozdział III
 

ZASADY PRACY, CZAS PRACY
 

§9

(…) Przedmiotem stosunku pracy aktora może być jedynie gra w spektaklach oraz uczestniczenie w próbach.

§ 15

Poniedziałek jest dniem wolnym od pracy. W niedziele, święta oraz poniedziałki nie mogą odbywać się próby. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnej sytuacji, jeśli szczególny interes Pracodawcy tego wymaga, próby mogą odbyć się w/w dni, za zgodą ZOZ. Pracownicy działu artystycznego zobowiązani są do stawienia się do obowiązku pracy minimum 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Każda próba oraz spektakl liczone są jako 4 godziny pracy, chyba że dana próba lub spektakl trwają dłużej. W takim przypadku liczy się faktyczny czas trwania danej próby lub spektaklu.

(…) W jednym dniu roboczym Pracownikowi może zostać powierzony udział w dwóch zajęciach (próby lub spektakle). Za zgodą ZOZ Pracodawca może powierzyć Pracownikowi tzw. trzecie zajęcia (spektakl lub próba). Do czasu pracy wliczają się wszelkie uzasadnione czynności Pracownika zmierzające do przygotowania się do roli, w tym w szczególności nauka tekstu oraz praca konceptualna. Pracownik, za wyjątkiem prób, może przygotowywać się do roli poza teatrem. Jeżeli z uwagi na harmonogram prób oraz spektakli, jak też ilość powierzonych Pracownikowi ról, czas pracy Pracownika jest krótszy niż przewidziany wymiar czasu pracy, uznaje się że czas pracy Pracownika odpowiada przewidzianemu wymiarowi. Jeżeli Pracodawca zamierza zwrócić Pracownikowi dzień wolny w zamian za nadgodziny, zobowiązany jest powiadomić o tym Pracownika, najpóźniej na 14 dni przed planowanym dniem wolnym.

Jeżeli dni wolne od pracy w zamian za nadgodziny są wyznaczone w lipcu lub sierpniu, Pracodawca zobowiązany jest poinformować o tym aktorów do dnia 15 marca. Przy planowaniu godzin pracy należy wziąć pod uwagę zarówno potrzeby prowadzonej działalności jak i potrzeby oraz życzenia pracowników. Planowanie godzin pracy musi być powiązane z celami i wymogami artystycznymi. W miarę możliwości należy uwzględnić możliwość połączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym pracowników. Pracownicy mają prawo do tego, aby ich życzenia dotyczące planowania godzin pracy były brane pod uwagę przez pracodawcę. Jeśli tych życzeń nie można uwzględnić, pracodawca powinien to uzasadnić. Ma to na celu lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, rozwój organizacji pracy, zmniejszenie liczby nadgodzin oraz polepszenie stosunków pracy poprzez współpracę, myślenie perspektywiczne i planowanie.

Pracodawca jest zobowiązany podawać do wiadomości zespołu artystycznego ogólny trzymiesięczny harmonogram pracy,uwzględniający planowane spektakle oraz próby. Zmiana harmonogramu może nastąpić za zgodą ZOZ. Pracodawca jest zobowiązany, z 7 dniowym wyprzedzeniem, podawać do wiadomości zespołu artystycznego szczegółowy dwutygodniowy harmonogram pracy. (…) Zmiana harmonogramu może nastąpić za zgodą związków zawodowych.

W przypadku, gdy spektakl lub próba kończą się po godzinie 23, pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania transportu członków zespołu artystycznego do miejsca zamieszkania, znajdującego się w miejscowości, w której odbywał się spektakl lub próba. Zdanie poprzednie stosuje się także w przypadku powrotu aktora po godzinie 23 z wyjazdu służbowego do miejsca siedziby Pracodawcy.

§ 16

(…) W dni ustawowo wolne od pracy spektakle mogą odbywać się jedynie za zgodą ZOZ.

§ 28

(…) Urlop powinien być zasadniczo przyznawany i wykorzystywany w powiązaniu z przerwą wakacyjną w teatrze. Na wniosek pracownika istnieje możliwość przyznania urlopu w dwóch częściach; w takim przypadku jedna część urlopu powinna wynosić co najmniej dwie trzecie urlopu przysługującego Pracownikowi oraz powinna zostać przyznana i wykorzystana podczas przerwy wakacyjnej w teatrze. Mniejsza część urlopu może zostać przyznana i wykorzystana również w innym terminie. Termin rozpoczęcia tej części urlopu powinien zostać określony przez Pracodawcę na wniosek Pracownika najpóźniej na sześć tygodni wcześniej. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 10 miesięcy.

Dowiedz się więcej i pobierz Wzorcowy Układ Zbiorowy ZZAP!

Powrót