Problematyka nadgodzin została szczegółowo omówiona we Wzorcowym Układzie Zbiorowy ZZAP. Poniżej przybliżamy najważniejsze zagadnienia:

§ 15
1. (…) Jeżeli Pracodawca zamierza zwrócić Pracownikowi dzień wolny w zamian
za nadgodziny, zobowiązany jest powiadomić o tym Pracownika,
najpóźniej na 14 dni przed planowanym dniem wolnym.

Jeżeli dni wolne od pracy w zamian za nadgodziny są wyznaczone w lipcu
lub sierpniu, Pracodawca zobowiązany jest poinformować o tym aktorów
do dnia 15 marca.

(…) Pracodawca jest zobowiązany, z 7 dniowym wyprzedzeniem, podawać do
wiadomości zespołu artystycznego szczegółowy dwutygodniowy
harmonogram pracy, uwzględniający planowane spektakle oraz próby wraz
czasem ich trwania oraz godzinami rozpoczęcia, a także dni wolne oddawane
pracownikom w zamian za nadgodziny. Zmiana harmonogramu może nastąpić
za zgodą związków zawodowych.

Dowiedz się więcej:
Harmonogram czasu pracy
Godziny pracy

Zapoznaj się z Układem Zbiorowym ZZAP!

 

Powrót