Opublikowane w
Nowa kadencja ZG ZZAP 2021-2025

12 kwietnia br. na platformie Zoom odbyło się Walne Zebranie Delegatów ZZAP z udziałem 67 delegatów. W wyniku obrad zostały powołane nowe władze związkowe na okres kadencji 2021-2025. Dziękujemy ustępującemu ZG ZZAP za całą minioną kadencję, wkład i zaangażowanie w dynamiczny rozwój ZZAP. A naszym nowym władzom gratulujemy i życzymy owocnej kadencji!

W wyniku tajnego głosowania WZD powołało ZG ZZAP o następującym składzie:

1. Maksymilian Rogacki – Przewodniczący ZG ZZAP
2. Anna Langner – Wiceprzewodnicząca ZG ZZAP
3. Konrad Michalak – Wiceprzewodniczący ZG ZZAP
4. Kazimierz Wysota – Wiceprzewodniczący ZG ZZAP
5. Jacek Zienkiewicz – Skarbnik ZG ZZAP
6. Agata Sobota – Sekretarz ZG ZZAP
7. Anna Grycewicz – Członek Prezydium ZG ZZAP
8. Maja Barełkowska – Członek ZG ZZAP
9. Małgorzata Lipmann – Członek ZG ZZAP
10. Paweł Lipnicki – Członek ZG ZZAP
11. Robert Gulaczyk – Członek ZG ZZAP
12. Sławomir Głazek – Członek ZG ZZAP

Informujemy również o powołaniu Krajowej Komisji Rewizyjnej, którą będą tworzyć:

1. Aleksandra Bożek
2. Adam Hajduczenia
3. Anna Lobedan
4. Maria Gudejko

Powrót

Opublikowane w
OŚWIADCZENIE

 

Warszawa, 26.03.2021

 

Oświadczenie
Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Obowiązkiem Związku Zawodowego Aktorów Polskich jest ochrona praw pracowniczych aktorów zawodowych w ich miejscu pracy. Jako profesjonaliści nie wyrażamy zgody na praktyki przemocowe stosowane przez wykładowców szkół artystycznych mających na celu zbudowanie warsztatu aktorskiego.

Warsztat aktorski zbudowany na lęku, patologicznej dominacji lub opresji jest nietrwały i bezowocny w dalszej ścieżce zawodowej. Szkodliwość wypracowanej konieczności „poddaństwa” wobec reżysera kosztem własnej psychiki i wartości jest nieodwracalna oraz widoczna w pracy aktorów w licznych teatrach w całej Polsce.

Stanowczo sprzeciwiamy się przemocy stosowanej przez niektórych wykładowców, reżyserów, dyrektorów instytucji a także aktorów wobec współtwórców, współpracowników czy podopiecznych. Metody te są archaiczne, niedopuszczalne oraz niezgodne z prawem.

Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Powrót

Opublikowane w
Postanowienie Zarządu Funduszu Pomocy Wzajemnej z dn. 18.06 – AKTUALIZACJA

Warszawa dn. 18.06.2020r.

POSTANOWIENIE
Zarządu
Funduszu Pomocy Wzajemnej
Związku Zawodowego Aktorów Polskich

W związku z tragiczną sytuacją materialną większości Koleżanek i Kolegów, spowodowanej sytuacją obostrzeń epidemiologicznych, związanych z pandemią Covid 19 („zamrożenie” funkcjonowania teatrów), a jednocześnie chęcią wspomożenia jak najszerszej grupy członków naszego Związku, Zarząd Funduszu Pomocy Wzajemnej Związku Zawodowego Aktorów Polskich postanawia:

1. Ustala się, że w okresie pandemii Covid 19, zapomogi motywowane sytuacją z nią związaną będą udzielane przez FPW w kwocie nie wyższej niż 800,- zł.

2. Na okres pandemii Covid 19 (do odwołania) zawiesza się możliwość przyznawania przez FPW ZZAP pożyczek i zapomóg zwrotnych.

3. Osoby, które uzyskały wsparcie (zapomogę) w okresie pandemii, nie mogą ubiegać się o ponowne wsparcie przed upływem 1,5 roku od udzielonego. Nie dotyczy to sytuacji nadzwyczajnych, oraz obligatoryjnych zapomóg statutowych.
Aktualizacja za decyzją ZG ZZAP z dnia 28.12.2020: Osoby, które uzyskały wsparcie (zapomogę) w okresie pandemii, nie mogą ubiegać się o ponowne wsparcie przed upływem 1 roku od udzielonego.

4. Na okres trwania pandemii uchyla się (do odwołania) zapis w Regulaminie FPW o sześciomiesięcznym członkostwie w ZZAP, uprawniającym do korzystania ze wsparcia FPW.

Zarząd
Funduszu Pomocy Wzajemnej ZZAP
Przewodniczący
Kazimierz Wysota

Dowiedz się więcej o Funduszu Pomocy Wzajemnej i zapoznaj się z jego regulaminem.

Powrót

Opublikowane w
Oświadczenie Zespołu Eksperckiego przy Instytucie Teatralnym dotyczące Funduszu Wsparcia Kultury

Oświadczenie Zespołu Eksperckiego przy Instytucie Teatralnym
dotyczące Funduszu Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury powstał po to, by ratować jeden z najsilniej doświadczonych przez pandemię COVID-19 obszarów. Pomysł ten zrodził się podczas prac powołanego przy Instytucie Teatralnym Zespołu Eksperckiego, który walczy o przetrwanie polskiego teatru i jest odpowiedzią na brak programu antykryzysowego adekwatnego do potrzeb sektora kultury. Od dalszych losów Funduszu – rozszerzonego ostatecznie na branżę rozrywkową, estradową i produkcję sceniczną – zależy dzisiaj przyszłość tysięcy podmiotów gospodarczych. Jeśli pomoc nie nadejdzie szybko, wiele z nich może nie przetrwać najbliższych miesięcy. A wtedy nie przetrwają miejsca pracy. Część instytucji artystycznych nie ma zabezpieczonych środków na grudniowe pensje pracowników.

Fundusz Wsparcia Kultury miał przynieść chwilowy oddech. Przywoływany często „algorytm” to zaledwie fragment jednego paragrafu spośród kilkudziesięciu stron dokumentów regulujących system udzielania pomocy w ramach FWK. To one tworzą rzeczywisty mechanizm Funduszu, a przyznane kwoty wsparcia odpowiadają faktycznym potrzebom wnioskodawców.

O pomoc wystąpiło 2246 podmiotów, pozytywną ocenę otrzymały 2064 – w tym 144 instytucje artystyczne i 306 organizacji pozarządowych. Nie działają one dla zysku i bardzo często nie generują dochodu, bo wszystko, co „zarabiają”, wydają tam, gdzie prowadzą działalność. Dlatego tworząc Fundusz nie pomylono przychodu z dochodem. Założeniem było to, aby środki z FWK popłynęły jak najszerszym strumieniem do podmiotów, które mają największy potencjał usługowy, najwięcej produkują i najwięcej wydają. Dzięki temu pieniądze trafią do największej grupy pracowników, podwykonawców, dostawców usług i towarów. Wszystkie „programy tarczowe” odnoszą się do przychodów, ponieważ ich celem jest ożywienie gospodarki. I wszystkie mają na celu ratowanie miejsc pracy. Fundusz Wsparcia Kultury również.

Tworząc FWK kierowano się tym, aby szybko przyniósł jak najwięcej korzyści gospodarce, ale także, aby nie dyskryminował i nie faworyzował żadnej z grup jego adresatów. Zaprojektowano mechanizm, który spełnia unijne wymogi równego dostępu do pomocy publicznej. Gdyby twórcy Funduszu lub eksperci oceniający wnioski w jakikolwiek sposób mogli faworyzować cenione przez siebie najwyżej teatry i muzyków, Fundusz nigdy by nie powstał. Beneficjenci, których nazwiska rozgrzały opinię publiczną, z punktu widzenia gospodarki oraz FWK są równoprawnymi przedsiębiorstwami, a przyznane im środki trafią do osób latami pracujących na ich sukces. Jednym z najistotniejszych elementów mechanizmu Funduszu jest kontrola poniesionych wydatków. I to ona zmniejszy ryzyko ewentualnych nadużyć lub nieprawidłowości.

Dezorientacja wokół Funduszu, z jaką mamy do czynienia, zagroziła nie tylko jego dalszym losom, ale także próbom tworzenia kolejnych narzędzi pomocy dla polskiej kultury. Narzędzi, których kultura i osoby pracujące na jej rzecz, będą potrzebowały, by przetrwać. Reakcje dotyczące FWK pokazały także, jak ważne jest wsparcie dla freelancerów i freelancerek, a więc dla wszystkich osób pracujących na podstawie umów o dzieło oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w sferze kultury. One także potrzebują strukturalnego wsparcia.

Biorąc pod uwagę ogłoszone w sobotę (21.11.2020) przedłużenie zamknięcia teatrów do końca roku, apelujemy o jak najszybsze uruchomienie Funduszu Wsparcia Kultury. Mamy nadzieję, że jest jeszcze czas, żeby wzajemnie się zrozumieć i obronić bardzo ważny dla tysięcy ludzi mechanizm.

 Zespół Ekspercki ds. teatrów w czasie pandemii przy Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego:

Maja Barełkowska – Związek Zawodowy Aktorów Polskich;
Natalia Dzieduszycka – TR Warszawa, dyrektor;
Jacek Głomb – Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, dyrektor; Unia Polskich Teatrów;
Andrzej Hamerski – Teatr Muzyczny w Poznaniu, zastępca dyrektora ds. administracyjnych;
Ryszard Kalinowski – Forum Środowisk Sztuki Tańca;
Eugeniusz Korin – reżyser, dyrektor artystyczny Teatru 6. piętro;
Małgorzata Langier – Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, dyrektor;
Marta Miłoszewska –  Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych;
Bogusław Nowak – Opera Krakowska, dyrektor;
Ewa Pilawska – Unia Polskich Teatrów (wiceprezes), dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi;
Alicja Przerazińska – Teatr Polonia, Och-Teatr, dyrektor Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury; Unia Teatrów Niezależnych;
Maria Seweryn – Unia Teatrów Niezależnych, prezes;
Paweł Szkotak – reżyser, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów;
Hanna Trzeciak – Teatr Wielki Opera Narodowa, zastępca dyrektora ds. finansowych i rozwoju.

Powrót

Opublikowane w
Układ Zbiorowy – nowoczesny dokument instytucji artystycznych

1. Czym jest zakładowy układ zbiorowy?

Zakładowy układ zbiorowy jest porozumieniem zawieranym przez pracodawcę i zakładowe organizacje związkowe, regulującym treść stosunku pracy oraz wzajemne zobowiązania stron układu (w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień).

Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawcę, choć w układzie można wyłączyć z jego stosowania pewne grupy pracowników, zawierając go np. tylko dla pracowników artystycznych. Układem mogą być także objęci emeryci i renciści.

W zakresie merytorycznym, układ nie może naruszać minimalnego zakresu praw pracowników, określonego w kodeksie pracy oraz ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Układ zawierany jest w drodze negocjacji, prowadzonych przez pracodawcę oraz reprezentację związków zawodowych. Z inicjatywą rozpoczęcia negocjacji może wystąpić zarówno pracodawca jak i każda z organizacji związkowych.

Układ zawiera się w formie pisemnej, na czas nieokreślony lub na czas określony. Wątpliwości co do treści postanowień układu wyjaśniają wspólnie jego strony.

Strony w układzie mogą określić termin jego wypowiedzenia, w razie braku takiego wskazania termin ten wynosi 3 miesiące.

2. Zalety i wady zakładowego układu zbiorowego w instytucji artystycznej.

Zakładowy układ zbiorowy daje możliwość wprowadzenia dostosowanych i zindywidualizowanych do konkretnej instytucji artystycznej regulacji stosunku pracy, z zachowaniem minimalnych wymogów przepisów powszechnie obowiązujących. W szczególności może to dotyczyć np. zasad i składników wynagradzania, organizacji czasu pracy, zasad traktowania czasu przygotowania do roli w zakresie czasu pracy aktora.

Jest to bardzo istotne, w sytuacji, w której powszechne regulacje prawa pracy nie są dostosowane do wykonywania pracy artystycznej, w szczególności przez artystów wykonawców.

Zaletą jest także zapewnienie udziału pracowników w realizacji postanowień układu, w sytuacji gdy są oni współautorami przyjętych rozwiązań (partycypacja pracownicza).

Ważnym dla działalności instytucji artystycznej może być także poprawa atmosfery pracy, poprzez poprawę jakości współpracy pracodawcy z zespołem artystycznym, zwiększeniu wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Zaletą organizacyjną może być także wprowadzenie określonych zmian w wielu stosunkach pracy poprzez uzgodnienie jednego dokumentu – układu zbiorowego – bez koniczności aneksowania wszystkich umów o pracę.

Za wadę może zostać uznany fakt, iż układ nie może ograniczać minimalnych regulacji prawa pracy, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Zalety i wady układu zbiorowego w porównaniu do utworzenia ustawy o teatrze

Podstawową przewagą jest przekazanie kompetencji decyzyjnej wspólnie pracodawcy i pracownikom, reprezentowanym przez związki zawodowe. Możliwość kreowania zasad i reguł bezpośrednio w miejscu ich stosowania oraz przez podmiotu uczestniczące w procesie pracy, pozwala na ich lepsze dostosowanie do potrzeb i specyfiki danej instytucji.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, iż nawet najlepsza ustawa nie odpowie na wszystkie potrzeby każdego z adresatów zawartych w niej reguł. Tworzenie norm, w uzgodnieniu z pracownikami, daje szansę na rozwiązanie konkretnych problemów, występujących w danej organizacji.

Ponadto prace nad ustawą o teatrze trwają od lat, a termin wejścia w życie jakichkolwiek nowych regulacji, dotyczących działalności instytucji artystycznych nie jest określony. Tymczasem prace nad układem można rozpocząć już obecnie, tworząc własne, dostosowane do potrzeb regulacje.

4. Jaka jest relacja pomiędzy postanowieniami układu zbiorowego a innymi ustawami i dokumentami prawnymi pracodawcy?

Zakładowy układ zbiorowy jest jednym ze źródeł prawa pracy, zajmującym w hierarchii tych źródeł pozycję „pomiędzy” ustawami (np. kodeksem pracy lub ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) a innymi porozumieniami i regulaminami obowiązującymi o pracodawcy (regulaminem pracy, czy regulaminem wynagradzania).

Takie usytuowanie dotyczy zarówno zgodności regulacji pomiędzy poszczególnymi aktami, jak i kolejności ich zastosowania.

I tak postanowienia układów zbiorowych pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, zaś postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.

5. Kto reprezentuje pracodawcę, a kto pracowników, przy zawieraniu układu zbiorowego?

Tak jak wspomniano wyżej, zakładowy układ zbiorowy zawierany jest przez pracodawcę oraz reprezentację związków zawodowych.

Pracodawca (działający w jego imieniu kierownik instytucji artystycznej) może oczywiście upoważnić określne osoby do prowadzenia negocjacji i zawarcia układu. Dla jasności i przejrzystości upoważnienia takie powinny być pisemne i określać jednoznacznie zakres upoważnienia. Powinny także zostać przedstawione stronie pracowniczej – tak aby obie strony miały świadomość jakie są zakresy upoważnień przedstawicieli pracodawcy.

Jeżeli chodzi o stronę pracowników, uprawnione do prowadzenia negocjacji i zawarcia układów są związki zawodowe reprezentujące pracowników, dla których układ ma zostać zawarty. Informację o chęci zawarcia układu przekazuje tym organizacjom podmiot występujący z inicjatywą zwarcia układu.

Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ zakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa, rokowania w celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne organizacje związkowe. Możliwe jest jednak, że niektóre z tych organizacji do rokowań nie przystąpią – wówczas rokowania prowadzą organizacje, które do rokowań przystąpiły, pod warunkiem, że jest wśród nich przynajmniej jedna reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych.

Natomiast zawarcie układu następuje ze wszystkimi organizacjami związkowymi, które prowadziły rokowania, lecz przynajmniej ze wszystkimi reprezentatywnymi organizacjami, wskazanymi wyżej, które uczestniczyły w rokowaniach.

Podsumowując powyższe rozważania, zakładowy układ zbiorowy i praca nad nim, może być początkiem nowego podejścia do zarządzania instytucją kultury, z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia regulacji stosunku pracy. Jest to o tyle istotne, że obowiązujące przepisy prawne nie odpowiadają w pełni specyfice pracy artystycznej.

Ponadto kompromisowa droga wprowadzania rozwiązań zwiększa odpowiedzialność pracowników za działalność pracodawcy i dotrzymanie zaciągniętych w układzie zobowiązań.

Powyższe wartość i zdecydowanie przemawiają za podjęciem działań w kierunku uzgodnienia zakładowego układu pracy.

Autor artykułu: r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński

Poznaj najważniejsze punkty Wzorcowego Układu Zbiorowego ZZAP

POBIERZ CAŁY WZORCOWY UKŁAD ZBIOROWY ZZAP

Powrót

Opublikowane w
Wyrazy solidarności dla Braci Białorusin w aktorstwie

Powrót

Opublikowane w
Podręcznik organizacyjny dla związków zawodowych sektora mediów, kultury i rozrywki

W dniu 13 lipca br. ma miejsce premiera publikacji „Podręcznik organizacyjny dla związków zawodowych sektora mediów, kultury i rozrywki” – podsumowania dwuletniego programu realizowanego przez FIA – International Federation of Actors we współpracy m.in. z ZZAP. Efektem prac realizowanych wspólnie z naszą trenerką Tara O’Dowd jest nie tylko kampania #niegramzadarmo, ale też polskojęzyczna publikacja, gdzie m.in. poznacie naszą strategię i wypracowane działania. Zapraszamy do lektury: https://bit.ly/3iVW3tS

Dziękujemy FIA i Tara O’Dowd za możliwość udziału w tym niezwykle interesującym projekcie, który dał nam ogromne możliwości i narzędzia do dalszych działań.

Powrót

Opublikowane w
Postanowienie Zarządu Funduszu Pomocy Wzajemnej z dn. 18.06

Warszawa dn. 18.06.2020r.

POSTANOWIENIE
Zarządu
Funduszu Pomocy Wzajemnej
Związku Zawodowego Aktorów Polskich

W związku z tragiczną sytuacją materialną większości Koleżanek i Kolegów, spowodowanej sytuacją obostrzeń epidemiologicznych, związanych z pandemią Covid 19 („zamrożenie” funkcjonowania teatrów), a jednocześnie chęcią wspomożenia jak najszerszej grupy członków naszego Związku, Zarząd Funduszu Pomocy Wzajemnej Związku Zawodowego Aktorów Polskich postanawia:

1. Ustala się, że w okresie pandemii Covid 19, zapomogi motywowane sytuacją z nią związaną będą udzielane przez FPW w kwocie nie wyższej niż 800,- zł.

2. Na okres pandemii Covid 19 (do odwołania) zawiesza się możliwość przyznawania przez FPW ZZAP pożyczek i zapomóg zwrotnych.

3. Osoby, które uzyskały wsparcie (zapomogę) w okresie pandemii, nie mogą ubiegać się o ponowne wsparcie przed upływem 1,5 roku od udzielonego. Nie dotyczy to sytuacji nadzwyczajnych, oraz obligatoryjnych zapomóg statutowych.

4. Na okres trwania pandemii uchyla się (do odwołania) zapis w Regulaminie FPW o sześciomiesięcznym członkostwie w ZZAP, uprawniającym do korzystania ze wsparcia FPW.

Zarząd
Funduszu Pomocy Wzajemnej ZZAP
Przewodniczący
Kazimierz Wysota

Dowiedz się więcej o Funduszu Pomocy Wzajemnej i zapoznaj się z jego regulaminem.

Powrót

Opublikowane w
Koronawirus. Rekomendacje ZG ZZAP dla sektora kultury

Istota wkładu artystów teatru w szeroko pojętą kulturę narodową nie podlega dyskusji. Ujawnia się to szczególnie w chwili obecnej, okresu pandemii, kiedy to środowisko polskiego teatru gremialnie przystąpiło do akcji „Kultura w sieci”, nie licząc na apanaże z tego tytułu, ani mgliste obietnice wynagrodzeń, na które, jak słyszymy ze wszystkich stron, po prostu nie ma pieniędzy. Nie oczekujemy cudu. Oczekujemy jedynie zrozumienia i odrobiny dobrej woli.

Powrót

Opublikowane w
Warsztaty online. Self-tape. 4 i 11.05.2020

Zapraszamy na warsztaty online – webinar „Self-tape”, który przeprowadzi w języku polskim Philipp Mogilnitskiy. Ruszają zapisy!

Termin: 4 i 11 maja (dwie części), godz. 11.00-13.00
Miejsce: Po otrzymaniu zgłoszenia przekażemy link do platformy online, gdzie zostaną przeprowadzone warsztaty. Przekażemy także zadanie domowe, dlatego zachęcamy do jak najszybszych zgłoszeń.

Koszt dla członków ZZAP: dowolna kwota – „cegiełka” potwierdzająca udział w warsztatach
Koszt dla osób niebędących członkami ZZAP:
50 złotych
Ilość miejsc: o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową: zzap@zzap.aktorzy.org
Wymagania techniczne: dostęp do kamerki (na czas trwania warsztatów należy cały czas mieć ją włączoną) i mikrofonu

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową: zzap@zzap.aktorzy.org
Na zgłoszenia czekamy do 30.04.2020

Dla wszystkich uczestników warsztatów przewidziana jest niespodzianka od partnera – E-Talenta.

W trakcie warsztatów zdobędziesz wiedzę z zakresu:

– wad i zalet self-tapów. Self-tape jako kolejny etap castingu i spotkania na Skypie
– Trudności występujące podczas nagrywania selftape’ów: sprzęt, poczucie własnej wartości, brak partnera i inne.
– odpowiedniego doboru maksumalnego rozmiaru, kompozycji, tła, światła, dźwięku, proporcji i rozmiaru wideo, rozmieszczenia swoich partnerów poza kadrem
– rodzajów self-tapów i związanej z nimi problematyką
– komunikacji z reżyserem castingu, gdy pojawi się monit self-tapów.
– analizy tekstu, postaci, fabuły i fizyczności – co zagrać, a czego nie warto
– montażu i przygotowania do udostępnienia materiałów
– wysyłki próbek

Philipp Mogilnitskiy – ukończył Państwową Akademię Sztuk Teatralnych w St. Petersburgu w klasie Siergieja Tcherkaskiego. Pracował przez 5 lat w Maly Drama Theater – Theater of Europe. Od dwóch lat mieszka w Warszawie i występuje w serialu „Ziuk. Młody Piłsudski” (Dzamil) i epizodycznie w serialu „Nielegalni”, „Mały Zgon” i filmie „Small World”. Realizował także projekty w Czechach, Holandii i Izraelu. Grał w sztuce Ivana Vyrypaeva „Irańska konferencja” wystawionej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Obecnie rozpoczął realizację projektu w Londynie w The Royal Court Theater, który niestety został przerwany ze względu na pandemię koronawirusa.
Oprócz działań aktorskich Philipp Mogilnitzky uczestniczył w wydarzeniach w których miał okazję osobiście spotkać się z brytyjskimi i europejskimi reżyserami castingu. W 2019 roku został zaproszony do udziału w konferencji „Casting bridge”, gdzie jako prelegent podzielił się swoim doświadczeniem w udziale w międzynarodowych projektach. Konferencja „Casting bridge” odbywa się w Londynie w ramach Russian Film Week, gdzie rosyjskojęzyczni aktorzy mają możliwość spotkać się z reżyserami castingu i zdobyć cenną wiedzę z zakresu przemysłu castingowego w Wielkiej Brytanii i w Europie. Również są organizowane podobne wydarzenia dla polskojęzycznych aktorów, o których będzie mowa podczas warsztatów.

Powrót

Opublikowane w
Świadczenia postojowe. Agencje aktorskie

Czy o świadczenia postojowe mogą ubiegać się aktorzy w oparciu o umowę z agencją aktorską?

r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński: Zgodnie z postanowieniami ustawy o tzw. tarczy koronawirusowej (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), art. 15zq i n., Osobie wykonującej umowę o dzieło przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio zamawiającego, z którymi została zawarta umowa o dzieło.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. a przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla danych z IV kwartału 2019 r. – 15 595,74 zł).

No i kluczowa sprawa, pod kątem zgłoszonego problemu:

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ale za pośrednictwem zamawiającego z umowy o dzieło.

Co więcej, zamawiający do wniosku dołącza własne oświadczenia, potwierdzające m.in.

– niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,

– datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,

– uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego wskazany wyżej,

– otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych.

Zatem w opisanej sytuacji, moim zdaniem, kluczowe jest ustalenie kto jest zamawiającym w umowie zawieranej przez aktora – czy producent, czy agencja.

Zależnie od tego, czy agencja działa jako typowy agent, doprowadzając do zawarcia umowy pomiędzy aktorem a producentem (lub zawierając taką umowę jako przedstawiciel – pełnomocnik jednej ze stron) czy też zawiera umowę z aktorem we własnym imieniu, stając się zamawiającym. Myślę, że w poszczególnych umowach mogą być przyjęte różne rozwiązania – stąd konieczne jest sprawdzenie tego w umowach.

Przeszukując zasoby interpretacji podatkowych, znalazłem przykłady sytuacji, w których to agencja jest płatnikiem wynagrodzeń aktorów, nie zaś producent – zatem w takiej sytuacji moim zdaniem to agencja będzie zamawiającym i winna złożyć pośredniczyć w złożeniu wniosku o postojowe.

Sądzę jednak, że możliwe jest także rozwiązanie oparte na zasadach umowy agencyjnej – a więc jedynie pośrednictwa – wówczas zamawiającym i płatnikiem byłby producent, a agencja jedynie pośrednikiem, jednak PIT itp. wystawiałby producent.”

W marcu wykonałam część prac i otrzymałam ze nie honorarium. Inne prace mimo podpisania umowy przed 1 lutego 2020 z powodu pandemii nie doszły do realizacji.

r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński: Zmiana ustawy z dniem 18 kwietnia 2020 r., przesunęła termin zawarcia umowy na 1 kwietnia 2020 r. z 1 lutego 2020 r. (obejmuje więc szerszy zakres umów, z lutego i marca).

Czy jako przychód wpisać pieniądze otrzymane za marzec, czy nieotrzymane, czy sumę tych dwóch?

r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński: Ustawa mówi o przychodzie w rozumieniu ustawy  PIT (a zatem o otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika pieniądzach, wartościach pieniężnych oraz wartościach otrzymanych świadczeń w naturze), dodatkowo wskazują, że chodzi o przychód uzyskany – a wiec mówimy o kwocie brutto świadczeń otrzymanych.

Co w przypadku wielu zleceniodawców?

r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński: Możliwe jest występowanie przez kilku  zleceniodawców, jednak należy pamiętać, że w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego (a więc utraty dochodu od kilku zleceniodawców) przysługuje jedno świadczenie postojowe. Zatem praktycznie można rozważyć – wobec możliwości trzykrotnego wystąpienia o to świadczenie – która z umów niewykonywanych trwa najdłużej a która najkrócej – i stosownie podejmować decyzję o wyborze zlecenia z którego korzystamy dla danego świadczenia.

Powrót

Opublikowane w
Koronawirus. Forum Związków Zawodowych – działania

Udostępniamy zbiór pism i dokumentów przygotowanych przez Forum Związków Zawodowych skierowanych do władz państwa w związku z pandemią koronawirusa.

29 marca 2020 r. – Pismo Przewodniczącej FZZ Doroty Gardias. https://bit.ly/34gJORC

1 kwietnia 2020 r. – Treść listu europejskich partnerów społecznych do Komisji Europejskiej. https://bit.ly/2RgkuGa

2 kwietnia 2020 r. – pismo strony społecznej Rady Dialogu Społecznego do Pana Mateusza Morawieckiego. https://bit.ly/2Xf2nEj

3 kwietnia 2020 r. – List europejskich partnerów społecznych do Prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie naruszenia autonomii partnerów społecznych w RDS. https://bit.ly/3e7swez

 

 

 

Powrót

Opublikowane w
Światowe organizacje związkowe w obliczu pandemii koronawirusa

Przedstawiamy raport przygotowany przez ZZAP we współpracy z międzynarodową federacją aktorów FIA ukazujący działania organizacji związkowych na świecie na rzecz sektora kreatywnego w obliczu pandemii koronawirusa.

W udostępnionym raporcie przedstawiamy sytuację w następujących państwach: Australia, Austria, Niemcy, Irlandia, Słowenia, Wielka Brytania, USA, Francja, Holandia, Kanada, Portugalia, Nowa Zelandia. Jeżeli dysponujesz informacjami o sytuacji w innych krajach, prosimy o kontakt z biurem ZZAP: zzap@zzap.aktorzy.org w celu aktualizacji raportu.

Pobierz raport:
https://drive.google.com/file/d/1jKfcUXK0jyvoE9rcZHziWnlXBX8FzyNR/view

Powrót

Opublikowane w
13.02.2020. Koronawirus. Pismo ZG ZZAP do MKiDN

Warszawa, dn. 13.03.2020

Sz. P.
Prof. dr. hab. Piotr Gliński

Wicepremier Rady Ministrów
Minister MKiDNWarszawa

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu Związku Zawodowego Aktorów Polskich, zwracamy się od Pana Ministra z prośbą o informację, jakie Pan Minister ma plany rozwiązań systemowych, które pomogą artystom w tym trudnym dla nich momencie

Odwołanie wszystkich spektakli i przedstawień odbija się bezpośrednio na wynagrodzeniach aktorów, zatrudnionych w teatrach. W wielu przypadkach wynagrodzenie zasadnicze aktorów pozostaje niższe niż wynagrodzenie minimalne, ustalone ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zaś do tej pory różnica była „uzupełniana” dodatkiem do wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w spektaklach.

W przypadku zatem odwołania spektakli, aktorzy (ale także inni pracownicy teatrów wynagradzani w podobny sposób) otrzymują wyłącznie wynagrodzenie minimalne, co oznacza nierzadko nagły spadek dochodów o 50 i więcej procent. Tak radykalna zmiana zarobków odbija się nie tylko na możliwości zaspokajania codziennych potrzeb aktorów i ich rodzin, ale także zakłóceniem wywiązywania się z długoterminowych nierzadko zobowiązań, jak spłata kredytów i temu podobne.

Zwracamy się zatem do Pan Ministra z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do złagodzenia skutków wynikających z obecnego kryzysu epidemiologicznego dla pracowników teatrów i innych instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem grupy zawodowej aktorów oraz wsparcie działań naszego związku zmierzających do:

  1. zobowiązania dyrektorów instytucji kultury do wypłat świadczeń wyrównawczych z dotacji organizatora na bieżącą działalność, a także

  2. przekazania przez instytucje państwowe oraz samorządowe dodatkowych dotacji, pokrywających straty instytucji kultury związane z ograniczeniem działalności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W naszej ocenie działania takie są konieczne dla ochrony interesów pracowników instytucji kultury.

Zdajemy sobie zarazem sprawę, ze obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna i wymaga dialogu, także dla wypracowania odpowiednich rozwiązań. Wyrażamy zatem gotowość współpracy oraz uczestniczenia w procesie niwelowania skutków obecnego kryzysu.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu Głównego ZZAP

Przewodniczący ZG ZZAP
Maksymilian Rogacki

Powrót

Opublikowane w
Stanowisko ZG ZZAP dotyczące aktualnej sytuacji w teatrach w związku z pandemią koronawirusa

Warszawa, dn. 12.03.2020

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Decyzja Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu szkół, uczelni, kin, teatrów etc. spowodowana panującą na świecie pandemią koronawirusa postawiła także aktorki i aktorów w całej Polsce w arcytrudnym położeniu. Część z nich w obecnym miesiącu nie wejdzie w ogóle na scenę, co pozbawia ich możliwości otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w ramach etatu, którego średnia wysokość jest niższa niż minimalne wynagrodzenie krajowe. Często aktorki i aktorzy zostaną pozbawieni ulgi podatkowej w wyniku czego ich wynagrodzenie zasadnicze zostanie obniżone o kolejne 200 złotych. W sytuacji gdy i tak z trudem planujemy nasze budżety (uzależnione przecież od repertuaru) obecny stan rzeczy stawia aktorki i aktorów „pod ścianą”. Dlatego w tym krytycznym dla nas wszystkich momencie sugerujemy szereg działań doraźnych oraz długofalowych.

Apelujemy do pracodawców aby podjęli odpowiednie działania dla zabezpieczenia materialnego aktorów. W postaci świadczeń wyrównawczych rekompensujących utratę zarobków, a do organizatorów o zwiększenie finansowania instytucji kultury ze środków publicznych. Sugerujemy aby pracodawcy dokonali modyfikacji repertuarów w oparciu o interes ekonomiczny aktorów, których budżety najbardziej ucierpiały na skutek przerwy w działalności teatrów. Teatrom, w których okres urlopowy jest dłuższy niż półtora miesiąca, sugerujemy, aby wydłużyły sezon o dwa tygodnie.

Wszystkim aktorkom i aktorom zatrudnionym na etatach w teatrach przypominamy także o możliwości skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oczekujemy, że Minister Kultury Pan Premier dr hab. Piotr Gliński podejmie odpowiednie działania systemowe, które bezpośrednio wesprą także aktorów niezależnych. Popieramy pomysł powstania Funduszu Solidarnościowego dla twórców. Liczymy na działania Pana Premiera, które pozwolą na odroczenie spłat kredytów hipotecznych a także składek ZUS przez artystów.

W opinii ZG ZZAP problemy wynikające z obecnej sytuacji pokazują skalę niedofinansowania instytucji kultury a także niezliczone wady obecnego, w naszej opinii patologicznego, systemu wynagradzania.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu Głównego ZZAP

Przewodniczący ZG ZZAP
Maksymilian Rogacki

Powrót

Opublikowane w
Artyści – wykonawcy na rynku pracy | Wypełnij ankietę EAEA i PEARLE

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat sytuacji indywidualnych artystów aktywnych w niepublicznym sektorze występów na żywo.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zredagowanej.
Jej wypełnienie nie zajmie państwu więcej niż 10-15 min.

Ankieta stanowi jeden z elementów badania zainicjowanego przez europejskich partnerów społecznych w sektorze występów na żywo, European Arts and Entertainment Alliance (EAEA) i PEARLE* – Live Performance Europe (a więc grupę stowarzyszeń pracodawców i związków zawodowych na szczeblu UE w sektorach mediów, rozrywki i sztuki), które realizują wspólny projekt, obejmujący pięć krajów europejskich.

Państwa odpowiedzi i opinie są dla nas bardzo ważne!

Bylibyśmy wdzięczni za przekazanie tego zaproszenia innym osobom, które Państwo znacie, a które są aktywnymi wykonawcami w niepublicznym (komercyjnym lub niekomercyjnym) sektorze występów na żywo w naszym kraju (np. prywatne teatry, zespoły muzyczne, orkiestry, grupy cyrkowe).

 

Jeśli nie są Państwo indywidualnym artystą-wykonawcą, ale reprezentują organizację z obszaru sztuk wykonywanych na żywo, prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/9yBAx5mMBqjaM6hS9

Powrót

Opublikowane w
Zmarł Paweł Królikowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pawła Królikowskiego Prezesa ZASP, znakomitego aktora i wspaniałego kolegi. Żegnamy Cię przyjacielu, będzie nam Ciebie brakować. ZG ZZAP

Powrót

Opublikowane w
Jesteśmy razem z Aktorkami i Aktorami Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie!

„- Jeśli idzie o działania pracodawcy wobec części pracowników mające znamiona czynów potencjalnie mobingowych, sprawa ma być wyjaśniana w czasie składania zeznań w prokuraturze – mówi Dariusz Poleszak, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich w teatrze. Przedstawiciel ZZAP nie chce jednak ujawniać szczegółów tego wątku kontroli. Zasłania się tajemnicą związaną z mediacjami prowadzonymi między stronami konfliktu. Zdaniem Dariusza Poleszaka w teatrze nadal panuje napięta sytuacja, choć dyrekcja wdraża wnioski pokontrolne PIP.

(Źródło: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/286846.html?josso_assertion_id=A0A5EE1CF11B5B82, 21.02.2020)

Dowiedz się więcej:

https://olsztyn.tvp.pl/46749247/sytuacja-w-teatrze-jaracza-w-olsztynie-pod-lupa-prokuratora

http://gazetaolsztynska.pl/634399,Prokurator-w-teatrze-Jaracza.html

https://www.olsztyn.com.pl/artykul,afera-w-jaraczu-do-teatru-wejdzie-prokurator,28819.html

Kontrola w Teatrze im. S. Jaracza. Solidarność domaga się reakcji Urzędu Marszałkowskiego

„Nieprawidłowości w wielu obszarach”. Poznaliśmy wyniki kontroli w Teatrze im. Stefana Jaracza

Powrót

Opublikowane w
Stanowisko ZZAP dotyczące minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2020 r.

„(…) Wobec tego, w ocenie Związku Zawodowego Aktorów Polskich, jednoznacznie należy przyjąć stanowisko, zgodnie z którym w przypadku aktorów, to wynagrodzenie zasadnicze jest „ekwiwalentem samego faktu wykonywania pracy w pełnym miesięcznym wymiarze zatrudnienia, czyli pracy za fakt świadczenia której po miesiącu pracodawca ma obwiązek zapewnić pracownikowi” minimalne wynagrodzenie miesięczne – zatem to właśnie wynagrodzenie zasadnicze nie powinno być niższe od wynagrodzenia zasadniczego.(…)” Zarząd Główny ZZAP

Zapoznaj się z pismem ZG ZZAP skierowanym do Głównego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka.

Powrót

Opublikowane w
Jesteśmy razem z Aktorkami i Aktorami Teatru Bagatela!

6 listopada br. aktorki i aktorzy z Teatru Bagatela utworzyli Komisję Zakładową ZZAP i zaufali nam, że jedynie w Związku Zawodowym mogą liczyć na wsparcie w obliczu aktualnej sytuacji i gwarancję siły na dalsze lata ich pracy w zawodzie.

Powrót

Opublikowane w
Zawalcz o stawkę minimalną. Teraz.

Związek Zawodowy Aktorów Polskich zaprasza wszystkich aktorów na spotkanie otwarte dotyczące wprowadzenia stawek minimalnych w produkcjach serialowych. Jedynie od Państwa obecności i udziału zależy sukces w negocjacjach z producentami i stacjami telewizyjnymi. Przyjdź i zawalcz o stawkę minimalną. Teraz.

Spotkanie w biurze ZZAP (ul.  Mokotowska 58 dom. 32), 30 października, godzina 15.00. Potwierdź swoją obecność i dowiedz się więcej: zzap@zzap.aktorzy.org

Powrót

Opublikowane w
Wizyty studyjne ZZAP w Kopenhadze i Londynie

Wizyty studyjne ZZAP odbywają się w ramach projektu UE „Budowanie dialogu społecznego na zmieniającym się rynku pracy: partnerskie uczenie się i budowanie zdolności dla Reprezentatywnych Organizacji Aktorów z Europy Środkowej i Wschodniej”. Ten dwuletni projekt ma na celu umożliwienie budowania zdolności adekwatnych do bieżących potrzep związków zawodowych aktorów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) poprzez wizyty studyjne i wymiany tematyczne. W trakcie realizacji projektu zorganizowanych zostanie 5 dwudniowych wizyt studyjnych w związkach goszczących w Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Szwecji.

Dania – Dansk Skuespillerforbund

Pierwsza nasza wizyta studyjna odbyła się w Danii w dniach 27 i 28 czerwca 2019 roku. Dansk Skuespillerforbund (DSF) był pierwszym związkiem, który gościł uczestników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wśród których znaleźli się także przedstawiciele Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Jedenaście delegatów z Chorwacji, Estonii, Węgier, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowenii zostało ciepło przywitanych przez Annę-Katrine, Sekretarza Generalnego DSF, Kim Hansen, Zastępcę Sekretarza Generalnego i innych praowników DSF. Dwudniowe spotkanie było bardzo interesujące i intensywne.

Pierwszego dnia Anna-Katrine i Kim dokonały ogólnej prezentacji związku i jego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania członków. Resztę dnia poświęcono najpierw prezentacji DSF – warsztaty, kursy, kursy mistrzowskie i cotygodniowe przerwy w zajęciach oferowane członkom DSF przez cały rok, a następnie umowy stowarzyszenia i porady prawne. Drugiego dnia członkowie personelu DSF przedstawili pracę Filmex – organizacji zbiorowego zarządzania założonej przez DSF w 1995 r. – a następnie zaprezentowali genialny „Podręcznik”, specjalny internetowy katalog DSF wszystkich duńskich aktorów, śpiewaków i tancerzy. Podręcznik DSF stanowi odniesienie i punkt wyjścia dla reżyserów castingów w Danii. Ostatnie popołudnie poświęcone było pytaniom. Uczestnicy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej byli pod wrażeniem pracy DSF i mieli wiele pytań dotyczących pracy organizacji. Szczególną uwagę przedstawicieli ZZAP zwrócił „Podręcznik” prezentujący członków DSF, który stanowi inspirację do rozbudowy strony z wizytówkami ZZAP. Równie interesujący był program warsztatów i szkoleń organizowanych przez DSF, który swoją cykliczną i zmienną formą przypomina program benefitowy „Multisport” – „Aktorski multisport” u nas w Polsce? Czemu nie!

Dzięki informacjom, przykładom i dobrym praktykom zgromadzonym podczas różnych wizyt studyjnych uczestnicy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej przygotują krajowe plany strategiczne dla swoich związków w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Londyn – Equity UK

Drugim związkiem, w którym odbyła się wizyta przedstawicieli z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, było Equity UK w Londynie. Dwudniowe spotkanie poprowadził Stephen Spence, Zastępca Sekretarza Generalnego Equity UK, a także mogliśmy wysłuchać Jonthan’a Laury, a także Jemie Briers’a, Ian’a Mamborde, Charlotte Bence oraz Louis’a McMullan’a.

Pierwszego dnia Stephen Spence opowiedział o strukturze organizacyjnej Equity UK, a także zapoznaliśmy się z różnorodnymi układami zbiorowymi z największymi producentami (tj. Netflix, BBC) i teatrami. Zapoznaliśmy się także z wieloma działaniami promocyjnymi i metodami komunikacji wewnątrzzwiązkowej tj. magazyny, ulotki oraz organizacja wielu oficjalnych spotkań. Szczególnie zainteresowała nas kampania promująca członkostwo przy użyciu szablony legitymacji członkowskiej prezentowanej na zdjęcia przez członków Equity UK (#MyCardMyUnion). Szczególnie inspirującym okazał się być prosty schemat podejmowania decyzji przez Zarząd w postaci czterech kroków: dyskusji, debaty, demokracji, decyzji i zrealizowania działań.

Drugiego dnia poznaliśmy również przedstawiciela jednostki ds. kulturowej różnorodności z pododdziałami ds. kobiet, mniejszości etnicznej, LGBT+, chorych lub niepełnosprawnych członków. Ian Mamborde zwrócił uwagę na brak dialogu społecznego już na etapie edukacji i roli Equity UK w realizacji działań przeciw dyskryminacji. Również bardzo inspirujące dla nas było spotkanie z Charlotte Bence, która opowiedziała o szczegółach realizacji kampanii „Professionaly made, professionaly paid”, wiele wniosków, które wyciągneliśmy z tego spotkania zostanie zrealizowanych w naszej kampanii dotyczącej wdrożenia stawek minimalnych dla aktorów zawodowych i w bieżących działaniach ZZAP.

Powrót

Opublikowane w
Molestowanie na polskich uczelniach publicznych. Raport HFPC

„Prezentowany raport jest cennym i szczegółowym opracowaniem, zawierającym analizę zjawiska molestowania i molestowania seksualnego na polskich uczelniach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych systemów jego przeciwdziałania. Przedstawione w raporcie badania i analizy były prowadzone w 2018 r. i 2019 r., a zaprezentowane wyniki ankiet zebrane z 94 publicznych uczelni w Polsce. Opracowane wnioski, wynikające z badania, umożliwiły stworzenie obrazu – wdrażanych i stosowanych lub nieistniejących w polskich szkołach wyższych – mechanizmów antydyskryminacyjnych, mających na celu zwalczanie molestowania i molestowania seksualnego. Wyniki badań dotyczą również zakresu przedmiotowego i podmiotowego spraw prowadzonych na uczelniach o zachowania o charakterze molestującym.”

Zapoznaj się raportem przygotowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka!

Powrót

Opublikowane w
Stanowisko ZZAP w odpowiedzi na wypowiedź Pana Artura Barcisia i Pani Sonii Bohosiewicz w programie pt. „Tak Jest” emitowanym w TVN24 w dniu 14.06.2019

W piątkowym wydaniu programu „Tak Jest” emitowanym w dniu 14 czerwca br. gośćmi Andrzeja Morozowskiego byli Pan Artur Barciś i Pani Sonia Bohosiewicz. Rozmowa dotyczyła rzekomych dysproporcji wynagradzania aktorów i aktorek za pracę na planie filmowym. Pan Artur Barciś wyraził ubolewanie, że w Polsce nie istnieje związek zawodowy aktorów, który reprezentowałby interesy środowiska aktorskiego we wszelkich sporach z pracodawcą. To ten fragment rozmowy zadziwił nas najbardziej. Po pierwsze dlatego, że od 2002 roku istnieje ZZAP: Związek Zawodowy Aktorów Polskich (członek światowej federacji aktorów FIA oraz Forum Związków Zawodowych), a po drugie dlatego, że redaktor Morozowski popisał się taką samą niewiedzą jak jego goście. Brak wiedzy i świadomości o istnieniu Związku Zawodowego Aktorów Polskich jest szkodliwy dla całego środowiska aktorskiego, które tak bardzo potrzebuje jedności i ochrony swoich praw.

Jednocześnie informujemy, że Związek Zawodowy Aktorów Polskich jest największą organizacją związkową, która od 17 lat dba o ochronę praw wszystkich aktorów zawodowych. Skuteczność działań ZZAP zależy wyłącznie od liczebności i aktywności przynależących do niego aktorów, którzy powinni stanowić jednolity i silny głos już na etapie ustalania warunków współpracy z producentami.

Informujemy, że powyższe stanowisko jest nie tylko wyrazem sprzeciwu braku sprostowania błędnej wypowiedzi gości programu przez redaktora prowadzącego program „Tak jest” Andrzeja Morozowskiego, ale także jest ono skierowane do wszystkich redakcji i dziennikarzy w Polsce, którzy w swoich programach nie wykazują się rzetelną wiedzą. Będziemy wdzięczni jeśli w przyszłości widzowie TVN24 nie będą wprowadzani w błąd. Tak, istnieje Związek Zawodowy Aktorów Polskich.

Obejrzyj program „Tak Jest” z udziałem Pana Artura Barcisia i Pani Soni Bohosiewicz!

Powrót

Opublikowane w
Podsumowanie sezonu 2018/2019

Sezon 2018/2019 zdecydowanie był dedykowany wszystkim członkom ZZAP, którzy mieli możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach i ankietach, a także skorzystania z pakietów Medicover. Przez te 10 miesięcy także rozwinęliśmy współpracę z FIA oraz agencjami aktorskimi, co mamy nadzieję, że będzie miało realne przełożenie na nasze działania w kolejnym sezonie 2019/2020. W efekcie mamy 52 nowych związkowców, prawie 1800 polubień na Facebooku oraz kolejne kanały promocyjne na Instagramie i nowej podstronie z wizytówkami członków ZZAP. Zapraszamy do lektury podsumowania sezonu 2018/2019.

Wrzesień

We współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina dystrybuwaliśmy ankietę (przygotowaną przez SWPS) w ramach której pomogliśmy w zebraniu w naszym środowisku aktorskim niezbędnych danych do powstania ustawy o statusie artysty.

Zapoznaj się z raportem SWPS i MKiDN Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce

Październik

W październiku mieliśmy okazję pochwalić się dwoma publikacjami – wywiadem z Przewodniczącym ZG ZZAP Maksymilianem Rogackim dla kwartalnika Czas Kultury zatytułowanym „Czy mogę zawieźć córkę na basen?” oraz „Przewodnikiem dla Zawodowych Artystów” przygotowanym i opracowanym przez ZZAP.

Przeczytaj wywiad „Czy mogę zawieźć córkę na basen?”

Pobierz „Przewodnik dla Zawodowych Artystów”

Listopad

W listopadzie w Rotterdamie odbył się zjazd EuroFIA i warsztaty ETUC podczas których reprezentowali nas członkowie Zarządu Głównego ZZAP Konrad Michalak i Agata Sobota. Podczas zjazdu zdobiliśmy wiedzę nie tylko dotyczącą tzw. „Paszportu tancerza”ale również uczestniczyliśmy w rozmowach dotyczących negocjacji w związku z wkraczaniem na rynek europejskich dużych platform VOD (np. Netflix) i kwestie repartycji z produkcji przez nie realizowanych, nowych unijnych regulacji dotyczących prawa autorskiego, prawa ochrony konkurencji, jak również rokowań zbiorowych i kwestii związanych z dyskryminacją w pracy aktorów.

Zapoznaj się z podsumowaniem zjazdu FIA

Grudzień

W grudniu przygotowywaliśmy się do zmian w ustawie o związkach zawodowych, która weszła w życie w styczniu br. W tym celu zostało zorganizowane szkolenie dla Przewodniczących Komisji Zakładowych z zakresu tychże zmian.

Pobierz pełne podsumowanie zmian w ustawie o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

Pobierz ustawę z wprowadzonymi zmianami obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Styczeń

Wzięliśmy udział w warsztatach FIA w Lublanie „Budowanie dialogu społecznego w obliczu zmian na rynku pracy”, podczas których aktywnie reprezentowali nas Maksymilian Rogacki i Konrad Michalak. W styczniu również utworzyliśmy manifest ZZAP „Casting dla Profesjonalnych Artystów”.

Luty

W lutym odbyło się drugie szkolenie dla Przewodniczących Komisji Zakładowych podczas którego r. pr. Daniel Chamier-Gliszczyński omówił najważniejsze zagadnienia z zakresu negocjacji Wzorcowego Układu Zbiorowego.

Prezentacja wykorzystana podczas szkolenia

Rokowania i zawieranie Zakładowego Układu Zbiorowego krok po kroku

Marzec

W marcu w biurze ZG ZZAP w Warszawie odbyły się warsztaty z Tarą O’Dowd z zakresu organizowania nietypowych form zatrudnienia i zrzeszania aktorów niezależnych.

Atypical Workers Project – materiały wykorzystane podczas szkolenia

Kwiecień

W kwietniu zorganizowaliśmy warsztaty castingowe z reżyserem obsady Małgorzatą Adamską. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem została przeprowadzona również druga tura warsztatów dla osób z listy rezerwowej. Podczas warsztatów członkowie ZZAP zdobyli niezbędną wiedzę dotyczącą przebiegu castingu, wymagań i oczekiwań od uczestników castingu. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy zdobyli niezbędne narzędzia i umiejętności do skutecznego występu podczas castingu.

Maj

W maju nawiązaliśmy współpracę z Medicover i dla pierwszych trzydziestu członków ZZAP uruchomiliśmy pakiety medyczne. Od tego momentu można w każdej chwili zgłosić się do ZZAP w celu zakupienia tańszego pakietu Medicover, który zostanie uruchomiony w ciągu 30-tu dni.

Zapoznaj się z ofertą i dokumentami Medicover dla ZZAP

Od maja również każdy członek ZZAP ma możliwość prezentacji swojej wizytówki na specjalnie dedykowanej podstronie ZZAP a także na związkowym Instagramie. Aby zaprezentować swoją wizytówkę wystarczy skontaktować się mailowo z biurem ZZAP zzap@zzap.aktorzy.org

Pokaż się na stronie ZZAP

Zaobserwuj ZZAP na Instagramie

Czerwiec

W czerwcu wzięliśmy udział w kolejnym zjeździe EuroFIA, który miał miejsce w Hamburgu.

Powrót

Opublikowane w
Zaobserwuj ZZAP na Instagramie

Zapraszamy wszystkich członków ZZAP do współtworzenia nowego konta ZZAP na Instagramie.

Chcielibyśmy aby instagramowa wirtualna przestrzeń stała się dobrą okazją i możliwością do wizualnego pochwalenia się swoimi działaniami i osiągnięciami. Aby materiał został opublikowany na Instagramie ZZAP wystarczą dwa kroki:

1) Zaobserwuj nas: https://www.instagram.com/zzap_aktorzy/

2) Prześlij swoją wizytówkę, autoprezentację, informację o działaniach z grafiką na adres: zzap@zzap.aktorzy.org

3) Wyraź zgodę na publikację materiałów i swojego wizerunku w mediach ZZAP

A my powiadomimy Cię o publikacji!

Przypominamy również o możliwości prezentacji swojej wizytówki na stronie ZZAP: http://zzap.aktorzy.org/wizytowki/

Powrót

Opublikowane w
Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru

Międzynarodowy Dzień Teatru
Orędzie Międzynarodowe ITI – 2019
Carlos CELDRÁN
przekład z języka hiszpańskiego Urszula Aszyk

„Zanim obudziłem się w teatrze, moi mistrzowie już tam byli. Zbudowali domy i zasady na resztę swego życia. Nie zna się wielu z nich albo ledwie pamięta, pracowali bowiem w ciszy, w skromnych salach prób i salach pełnych widzów, powoli, aby po latach pracy i wspaniałych osiągnięć opuścić swoje miejsca i zniknąć. Kiedy zrozumiałem, że moim zajęciem i moim osobistym przeznaczeniem będzie pójście w ich ślady, zrozumiałem też, że odziedziczyłem po nich tę ponurą i jedyną tradycję – życia czasem teraźniejszym, bez oczekiwania na coś innego, niż osiągnięcie jasnej, niepowtarzalnej chwili, chwili spotkania z drugim człowiekiem w ciemnościach teatru, bez żadnego innego wsparcia, niż prawda gestu i odkrywczego słowa.

Mój kraj teatralny to chwile spotkań z widzami, którzy przybywają noc w noc do naszej sali z najdalszych zakątków miasta, aby towarzyszyć nam i dzielić z nami godziny, minuty. Z tych wyjątkowych chwil buduję swoje życie, przestaję być sobą, cierpieć ze swojego powodu, rodzę się na nowo i wtedy rozumiem, co znaczy robić teatr: żyć chwilami czystej, ulotnej prawdy; wiedzieć, że to, co mówimy i robimy, tam w świetle sceny, jest prawdziwe i odzwierciedla to, co najgłębsze i najbardziej w nas osobiste. Mój kraj teatralny, mój i moich aktorów, to kraj utkany z tych momentów, w których zostawiamy maski, retorykę, strach bycia kim jesteśmy i podajemy sobie ręce w ciemności.

Tradycja teatru jest horyzontalna. Nie ma nikogo, kto by powiedział, że teatr znajduje się w jakimś centrum świata, w jakimś mieście czy budynku uprzywilejowanym. Teatr, tak jak ja go odbieram, rozciąga się według pewnej, niewidzialnej geografii, miesza żywoty tych, co go tworzą z rzemiosłem teatralnym w jedną, scaloną ekspresję. Wszyscy mistrzowie teatru umierają ze swoimi momentami geniuszu i swym niepowtarzalnym pięknem, wszyscy znikają w ten sam sposób nie pozostawiając niczego, co by chroniło ich przed zapomnieniem i czyniło dostojnikami. Mistrzowie teatru to wiedzą, żadne uznanie nie ma znaczenia wobec pewności, że u podstaw naszej pracy leży tworzenie momentów prawdy, wieloznaczności, siły, wolności w czymś najbardziej nietrwałym. Nie pozostanie z tego nic więcej, niż jakieś dane lub nagrania prac na wideo i fotografie, które zachowają jedynie bladą ideę tego, co zrobili. I zawsze będzie brakować w tych zapisach cichej reakcji publiczności, która w mgnieniu oka rozumie, że to, co się dzieje na scenie, nie może być ani przełożone na to, co na zewnątrz ani tam odnalezione, że prawda, którą poznaje, to doświadczenie życiowe i że przez sekundę jest ona bardziej przejrzysta niż samo życie.

Kiedy zrozumiałem, że teatr jest krajem samym w sobie i że to ogromne terytorium, które obejmuje cały świat, zrodziła się we mnie myśl, że to jest także wolność: nie musisz się oddalać ani ruszać z miejsca, w którym się znajdujesz, nie musisz biec ani się przemieszczać. Żyjesz tam, gdzie jest publiczność. Tam są twoi towarzysze, których potrzebujesz obok siebie. Poza twoim domem masz codzienną rzeczywistość, ponurą i nieprzeniknioną. Pracujesz więc w tym rzekomym unieruchomieniu, żeby tworzyć największą z podróży, żeby powtórzyć Odyseję, podróż Argonautów: jesteś nieruszającym się z miejsca podróżnikiem, który nie przestaje przyspieszać zagęszczenia i surowości twojego rzeczywistego świata. Twoja podróż prowadzi do tej ulotnej chwili, tego momentu niepowtarzalnego spotkania z tobie podobnymi. Twoja podróż wiedzie do nich, do ich serc, do ich wnętrza. Podróżujesz przez ich wnętrze, przez ich emocje, ich wspomnienia, budzisz je i uruchamiasz. Twoja podróż przyprawia cię o zawrót głowy i nikt nie może jej ani zmierzyć ani przerwać. Nikt też nie będzie mógł jej poznać we właściwym jej wymiarze, bo to podróż przez wyobraźnię twoich ludzi, to ziarno, które się sieje w najbardziej odległych zakątkach ziemi: świadomość obywatelska, etyczna i ludzka twoich widzów. Z tego też powodu nie ruszam się, kontynuuję pracę w swoim domu, wśród najbliższych, w pozornym spokoju, pracując dzień i noc, ponieważ posiadłem sekret prędkości.”

Powrót

Opublikowane w
Warsztaty z reżyserem obsady Małgorzatą Adamską. Zgłoś udział!

Weź udział w dwudniowych warsztatach z reżyserem obsady Małgorzatą Adamską! Ruszają zapisy, liczba miejsc ograniczona!

Terminy poniedziałkowe: 1 i 8 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Studio IP w Warszawie, ul. Chełmska 21/810

Czas trwania warsztatów jednego dnia: mniej więcej 4 godziny
Koszt: cegiełka dla członków ZZAP tylko 50 złotych. Większość kosztów organizacyjnych pokrywa ZZAP!
Ilość miejsc: 16, o przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową: zzap@zzap.aktorzy.org

W programie m.in.:

– część teoretyczna: zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej przebiegu castingu, wymagań i oczekiwań od uczestników castingu. Podczas tej części szkolenia nabędziesz niezbędnych narzędzi i umiejętności do skutecznego występu podczas castingu!

– część praktyczna: przygotowanie i nagranie własnej wizytówki przed kamerą oraz rozmowa indywidualna z Małgorzatą Adamską, która udzieli Ci konkretnych porad i wskazówek do udoskonalenia Twojego warsztatu pracy.

Małgorzata Adamska jest reżyserem obsady wielu filmów m.in.: „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „33 scen z życia”, „Janosika. Prawdziwej historii” czy „Jesteś Bogiem”, a także seriali: „Brzyduli”, „39 i pół”, „Prawa Agaty” czy „Drugiej szansy”. Adamska współpracowała także z Marcinem Wroną – reżyserowała obsadę „Mojej krwi”, „Chrztu” i „Demona”. Adamska pracuje także jako drugi reżyser.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: zzap@zzap.aktorzy.org

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca, ale już wiemy że lista zgłoszeń może wypełnić się nawet w ciągu jednego dnia!Ze względu na duże zainteresowanie również przewidujemy listę rezerwową (osoby z listy rezerwowej będą w pierwszej kolejności także brane pod uwagę przy kolejnej edycji warsztatów).

Powrót

Opublikowane w
Medicover dla członków ZZAP!

Medicover w Polsce od ponad 20 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Medicover Polska obecny jest we wszystkich regionach Polski.

Związek Zawodowy Aktorów Polskich w najbliższym czasie umożliwi wszystkim zainteresowanym członkom ZZAP zakup wybranych pakietów Medicover po znacznie niższych cenach (w porównaniu z zakupem pakietów prywatnie poza ZZAP).

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy więcej informacji!
zzap@zzap.aktorzy.org
605 763 812

Powrót