Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Bilety w specjalnej cenie 20 zł, można zakupić w kasie Teatru za okazaniem legitymacji członkowskiej.

Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji biletów pod numerem 89 527 39 15.

Powrót

Opublikowane w
Relacja ze spotkania na temat warunków pracy w produkcjach audiowizualnych organizowanego przez Związek Zawodowy Filmowców

W piątek 28 lipca 2023 w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie odbyło się spotkanie z organizacjami filmowymi i pokrewnymi w sprawie warunków pracy w produkcjach audiowizualnych. Organizatorem spotkania był Związek Zawodowy Filmowców, a uczestniczyli w nim przedstawiciele takich organizacji jak Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Polska Gildia Producentów, Gildia Reżyserów Polskich, Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, Stowarzyszenie Producentów Reklamowych, Związek Zawodowy Aktorów Polskich, Gildia Polskich Charakteryzatorów, Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców, Gildia Montażu i Postprodukcji, Polskie Stowarzyszenie Montażystów. ZZAP reprezentowali przewodniczący Zarządu Głównego ZZAP Maksymilian Rogacki oraz Julia Hoczyk. Poniżej prezentujemy szczegółową relację.

Podczas pierwszej części wydarzenia przewodniczący ZZF Witold Płóciennik wspólnie z jednym z wiceprzewodniczących, Krzysztofem Włodarczykiem, przybliżył najważniejsze zagadnienia związane z pracą na planie. Na początku gospodarze spotkania podkreślili brak pisemnych regulacji dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Choć w teorii producentów i pracowników kreatywnych (aktorów, szeroko rozumiane ekipy filmowe/ techniczne) pracujących w Polsce obowiązują utrwalone zasady, przyjmowane najczęściej ustnie, brak ich usystematyzowania w formie pisemnego porozumienia powoduje, że nie zawsze są przestrzegane. Dodatkowo umowy między twórcami a producentami są za każdym razem negocjowane od nowa, co pochłania dużo czasu i energii, wynegocjowane warunki nie zawsze przynoszą satysfakcję, a wspomniane ustne uzupełnienie ich zapisów powoduje, że czasem nie są respektowane. Ustne ustalenia dotyczą między innymi określenia czasu pracy (5 dni w tygodniu), czasu trwania przerwy dobowej (minimum 11 godzin), łącznej przerwy na tydzień pracy (ok. 34 godzin). Brak restrykcyjnego stosowania się do nich może powodować spadek efektywności pracy i chroniczne przemęczenie. Podczas pandemii koronawirusa podjęto, co prawda, próby regulacji ww. zagadnień, ale niestety były one nieudane. Jak podkreślono, w większości krajów na świecie (a zwłaszcza w Europie) zostały one wprowadzone, najczęściej w formie porozumienia między związkami zawodowymi, gildiami i producentami. Dlatego podkreślono konieczność wypracowania ostatecznej wersji takiego dokumentu w ramach grupy roboczej złożonej z przedstawicieli gildii, związków i stowarzyszeń. Jego szkicową wersję zaprezentowano podczas drugiej części spotkania.

Wcześniej jednak zapoznano uczestników z fragmentami badaniami UNI Global Union – federacji związków zawodowych sektora usług i umiejętności, która zrzesza  900 związków zawodowych ze 150 krajów. Na przykładzie omówionych w skrócie badań można było zaobserwować różnice między Polską a pozostałymi krajami w definicji podstawowych pojęć dotyczących czasu pracy. Podkreślono jednak, że krócej nie zawsze znaczy lepiej, bo łączy się to z szybszym tempem pracy i jej większą dyscypliną. Z powodu kosztów produkcyjnych najczęściej unika się także nadgodzin. Postulowane przez związki zawodowe zmiany w dobowej liczbie godzin czasu pracy często mają też charakter kompromisowy, np. w Izraelu skrócono go kosztem długości przerwy obiadowej.

Kolejnym omówionym zagadnieniem była przerwa dobowa i zróżnicowanie czasu jej trwania w Polsce w zależności od pionu zaangażowanego w produkcję filmową. Obowiązuje tu znaczna rozpiętość godzinowa – od 6 do 11 godzin, a dobrze by było, aby dla wszystkich zostało to ujednolicone do minimum 11 godzin. Niestety w polskich warunkach nastręcza to znacznych trudności, o czym ZZF przekonał się po otrzymaniu odpowiedzi od minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg mówiącej o tym, ze umowy cywilnoprawne – stanowiące podstawę zatrudnienia w sektorze audiowizualnym – w Polsce nie mogą mieć uregulowanego czasu pracy i odpoczynku, nie podlegają bowiem Kodeksowi pracy.

Następne pismo do minister Maląg w tej sprawie wystosował w październiku 2022 roku na prośbę ZZF rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, który podkreślił, że „Jednym z priorytetów przyjętych przez ZZF jest wprowadzenie ochrony ustawowej prawa do odpoczynku w zatrudnieniu cywilnoprawnym stosowanym przy produkcji audiowizualnej na poziomie zbliżonym do gwarantowanego pracownikowi zgodnie z art. 132 § 1 k.p., który statuuje prawo pracownika do minimalnego odpoczynku dobowego, którego czas powinien wynosić co najmniej 11 nieprzerwanych godzin w okresie każdej doby (całe pismo do pobrania pod linkiem: https://filmowcy.art/wp-content/uploads/2022/10/Do_MPiPS_odpoczynek_cywilnoprawne_05.10.2022.pdf). Niestety odpowiedź nie napawa optymizmem, ponieważ zdaniem ministerstwa taka regulacja wpłynęłaby na wszystkie zawody zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne, a zatem nie ma takiej możliwości. Właśnie dlatego jedynym realnym rozwiązaniem jest podjęcie wspólnych środowiskowych prac nad ustaleniem szczegółowych warunków pracy przy produkcjach audiowizualnych. Inaczej wygląda to w większości krajów Unii Europejskiej, które stosują się także do regulacji unijnych, zgodnie z którymi osoby zaangażowane w produkcję filmową traktowane są jak zwykli pracownicy, a zatem podlegają regulacjom kodeksu pracy. Nie jest tu istotna forma zatrudnienia, bo liczy się wyłącznie to, czy wprowadzono harmonogram pracy. Minister Maląg jednak nie zna w stopniu wystarczającym warunków pracy na planie, gdzie pracuje się właśnie w oparciu o harmonogram.

Tygodniowy czas pracy według reprezentantów ZZF powinien wynosić maksymalnie 55 godzin. Istnieją badania mówiące o tym, ze dłuższa praca może zwiększać ryzyko udaru i niedokrwistości serca. Dzień pracy, który nie jest dniem zdjęciowym powinien być wyjątkiem, a nie regułą, jak często dzieje się obecnie. Jak zauważono w piśmie do minister stanu w Niemczech, podpisanym przez aż 29 organizacji, różnice w klasyfikacji danej produkcji nie mogą prowadzić do analogicznych różnic w zasadach pracy, oznaczających de facto gorsze standardy socjalne. Ważne funkcje mają zatem do spełnienia osoby zaufania, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji i nierównemu traktowaniu. Podobne zasady powinny obowiązywać także w Polsce. W wielu krajach czas pracy powyżej 40–42 godzin traktowany jest jako nadgodziny.

W przypadku reklam sytuacja w naszym kraju wygląda znacznie gorzej, bo aktorzy lub ekipy filmowe w tygodniu przemieszczają się z jednego planu na drugi, a produkcje są bardzo dynamiczne i realizowane w krótkim czasie. Krzysztof Włodarczyk podkreślił, że rozwiązaniem – zarówno w przypadku filmu, jak i reklam – często stosowanym też za granicą, mogłoby być podpisywanie umów na wyłączność mówiących o tym, że w czasie przerwy od pracy na planie (np. 2 dni tygodniowo) nie można pracować nigdzie indziej. W Polsce praca nad reklamą najczęściej od razu zakłada nadgodziny (np. 17 godzin pracy), co powoduje, że można w krótszym czasie zarobić znacznie więcej i co w kontekście postulowanych regulacji jest problematyczne. Skrócenie czasu pracy niejako z automatu oznacza więc spadek wynagrodzeń. Innym pomysłem mogłoby być rozwiązanie przyjęte w Stanach Zjednoczonych, tj. stawka godzinowa.

W wielu krajach przyjęto także stawki rekomendowane, często zależne od stopnia doświadczenia pracowników kreatywnych. Nowe porozumienie, ze stawkami zaktualizowanymi o wskaźnik inflacji, ogłaszane jest zwyczajowo na początku każdego roku. W Polsce jednak przyjęcie przez związki zawodowe podobnego rozwiązania (o co również starania podjął ZZAP) jest znacznie utrudnione, ponieważ UOKiK uważa je za niezgodne z prawem – zagrażające zmową cenową.

Druga część spotkania miała zostać przeznaczona na wspólną dyskusję nad propozycją roboczego dokumentu zatytułowanego Filmowy regulamin pracy.  Z powodu bardzo szczegółowej debaty, w trakcie której dopytywano o definicje poszczególnych pojęć (jak np. utrwalone już „wolne po nocy” stało się „przerwą po nocy”, warto byłoby dopisywać je do tzw. kalendarzówki) oraz zgłaszano uwagi poszerzające zakres takiego dokumentu, omówiono jednak tylko jego część.

Zwrócono między innymi uwagę, że konsekwencje – szczególnie finansowe – postulowanych regulacji w największym stopniu poniosą producenci, a przydałyby się także takie, które dotyczyłyby drugiej strony procesu pracy nad filmem – aktorów i ekip. Wiele uwagi poświęcono także zagadnieniu bezpieczeństwa pracy na planie. Między innymi przywołano prawo aktorów oraz innych osób do odmówienia wykonania czegoś, co jest niebezpieczne, więc za odmowę nie powinno się być pociąganym do odpowiedzialności. Podkreślono konieczność jej zgłoszenia kierownikowi planu i kierownikowi produkcji.

Powrócił również temat nadgodzin, które w wielu krajach świata są dobrowolne (i niekonieczne, jeśli większość sprzętu pod koniec dnia pracy zostanie zwinięta wcześniej), w Polsce warto byłoby przyjąć podobne rozwiązanie zamiast często zdarzającego się zakładania ich z góry.  Dużo działań wykonuje się w czasie tzw. prepu, zamiast tracić na nie czas później, jak u nas.

Z kolei ze skróceniem tygodnia pracy, czyli preprodukcji, wiąże się przywołana już konieczność wykonania wszystkich zadań w krótszym czasie, warto byłoby więc tę kwestię po prostu urealnić. Omówiono też pośrednio związane z tym trudności dotyczące tzw. pre-callu – nie wszyscy członkowie ekip filmowych zaczynają pracę o tej samej porze, co powoduje kłopot także z ustaleniem przerw na lunch i ujednoliceniem czasu pracy. W tym kontekście przywołano ideę running lunchu oraz dwa modele pracy na planie: z godzinną przerwą oraz w ramach  skróconego dnia pracy.

Pod koniec spotkania Krzysztof Włodarczyk podsumował, że kwestie związanie z obowiązkami i odpowiedzialnością ekipy filmowej, podobnie jak z rekomendowanymi stawkami, powinny znaleźć się w osobnych dokumentach, choć niektórzy uczestnicy spotkania byli za ich włączeniem do zaproponowanego przez ZZF szkicowego dokumentu. Wiele z poruszonych kwestii było kontrowersyjnych, ponadto producenci chcieliby, aby wszystko działało obustronnie. Dlatego częściowo omówiony roboczy dokument zostanie przesłany do dalszych konsultacji organizacjom uczestniczącym w spotkaniu. Być może konieczne będzie jego skondensowanie do tzw. one-pagera, kodeksu/katalogu dobrych praktyk i dopiero później uszczegółowienie.

Powrót

Opublikowane w
STARTyści – odcinek 3 z Maksymilianem Rogackim

Zapraszamy na trzeci odcinek nowego cyklu Związku Zawodowego Aktorów Polskich pt. „STARTyści”. Tym razem gościem Łukasza Maciejewskiego był Przewodniczący Zarządu Głównego ZZAP – Maksymilian Rogacki, który opowiedział m.in. o głównych celach związku zawodowego oraz poruszył kwestie związane z problemami występującymi w środowisku teatralnym w Polsce.

CAŁA ROZMOWA

Współpraca: STUDIO IP

MUA: Anna Guralska

Pomysł i produkcja: Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Powrót

Opublikowane w
Podsumowanie projektu UE „Atypical workers” w Madrycie

Przedstawiciel Zarządu Głównego ZZAP Konrad Michalak tym razem odwiedził Madryt, aby wystąpić na arenie międzynarodowej z podsumowaniem kilkuletniego programu „Atypical workers”, w którym uczestniczyła nasza organizacja. To były dla nas bardzo cenne spotkania, przepełnione ogromem wiedzy i pomysłów, które będziemy wdrażać w ZZAP.

Projekt „Atypical workers” finansowy był ze środków UE. Organizacje, które go tworzyły to: FIM, EFJ, FIA i UNI-MEI.

My kierujemy specjalne podziękowania dla Tary O’Dowod, która wizytowała kilkukrotnie w Warszawie i przekazywała nam swoją cenną wiedzę i doświadczenia.

Powrót

Opublikowane w
Konferencja prasowa SFP – ZAPA

We wtorek 6 czerwca przedstawiciele ZZAP – Julia Hoczyk i Robert Gulaczyk – jako słuchacze uczestniczyli w konferencji zatytułowanej „Co dalej z tantiemami z internetu dla filmowców?” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (SFP – ZAPA) w Biurze Prasowym PAP w Warszawie. Termin konferencji nie został wybrany przypadkowo, bowiem dziś mijają równo dwa lata od upłynięcia terminu, jaki Polska miała na wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele związków i stowarzyszeń reprezentujących branżę kreatywną, tj. reżyser i Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, występujący w imieniu Zarządu Gildii Scenarzystów Polskich scenarzysta Grzegorz Łoszewski, operatorka i członkini Stowarzyszenia Autorów i Autorek Filmowych PSC Karina Kleszczewska oraz Dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek. Ten od dawna palący dla środowiska temat dotyczy całego sektora kreatywnego zaangażowanego w produkcję filmową, w tym także aktorów.

Brak wdrożenia przez polskie władze unijnej dyrektywy za pomocą odpowiedniej ustawy powoduje, że ogromna liczba osób tworzących filmy i seriale udostępniane za pomocą platform streamingowych i VOD nie otrzymuje tantiem za ich cyfrowe rozpowszechnianie. Podczas konferencji jej uczestnicy przyglądali się temu zjawisku i analizowali zadziwiający opór polskich władz wobec uregulowania wynagrodzenia rodzimych twórców, wykonawców, autorów, dziennikarzy i wydawców, na czym korzystają przede wszystkim amerykańscy giganci – platformy takie jak choćby Netflix czy HBO Max. A przecież żądania sektora kreatywnego dotyczące zaledwie 1,5% przychodów tych ogromnych korporacji. Wypłaty tych środków za ostatnie dwa lata domagać się na drodze sądowej będą od państwa polskiego organizacje i środowiska, których przedstawiciele byli gośćmi konferencji. Warto również nadmienić, że Polska będzie musiała płacić wysokie kary za każdy dzień braku wdrożenia dyrektywy 2019/790.

Porozumienia z polskimi platformami zostały już przygotowane, nie mogą jednak zostać wdrożone bez odpowiedniej podstawy prawnej, czyli realizacji wspomnianej dyrektywy. Co ciekawe, w większości krajów europejskich powyższe przepisy zostały już dawno zaimplementowane, obecne są także dość powszechnie w prawodawstwie światowym. Należy zatem uczynić wszystko, aby nagłośnić ten problem i aby stał się on jedną z ważniejszych kwestii dla branży kreatywnej. Jednym ze sposobów ma być także protest scenarzystów wspierający pozostałe środowiska w kontekście wypłaty należnych tantiem i wdrożenia unijnej dyrektywy. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca o godz. 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Powrót

Opublikowane w
EuroFia w Tallinie

To dla nas zaszczyt przynależeć do @fia_actors i móc na arenie międzynarodowej przedstawiać wyzwania, z którymi mierzą się aktorzy pracujący w Polsce. Tym razem Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZZAP – Konrad Michalak aktywnie uczestniczył w spotkaniu EuroFIA w Tallinie.

???? Tõnn Lamp przewodniczący estońskiego stowarzyszenia aktorów ENL – gospodarz spotkania EuroFIA w Tallinie z Konradem Michalakiem.

Powrót

Biuro ZZAP

Wizyty w Biurze ZZAP po wcześniejszym umówieniu się.

zzap@zzap.aktorzy.org

605-763-812

ul. Chełmska 21

00-724 Warszawa

(Teren WDiF, budynek 4, pokój 27)

Julia Hoczyk

Koordynatorka kreatywna projektów ZZAP/  creative coordinator for ZZAP projects

juliahoczyk@zzap.aktorzy.org

Powrót

Opublikowane w
41. FST – wręczono „Zapasowe Maski”

Składamy specjalne gratulacje dla Agnieszki Kijewskiej i Bartłomieja Deklewy z Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, którzy otrzymali nagrodę ZZAP im. Zbigniewa Zapasiewicza „Zapasowa Maska” podczas 41. edycji Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

Powrót

Opublikowane w
Nowy cykl ZZAP – „STARTyści”

Zapraszamy na premierowy odcinek nowego cyklu Związku Zawodowego Aktorów Polskich pt. „STARTyści”. Każdy z nas kiedyś startował w zawodzie i borykał się z licznymi wyzwaniami. Problemy, trapiące Aktorki i Aktorów, są często wspólne dla całego środowiska. Wiele spraw wciąż pozostaje do rozwiązania. Spotykamy się, aby o nich porozmawiać, nazwać je i wspólnie nakreślić ścieżkę zmian na aktorskim rynku pracy. Cykl prowadzi Łukasz Maciejewski „Aktorki”, a pierwszym rozmówcą jest Antoni Pawlicki należący do ZZAP od 2018 roku.

Współpraca: Studio IP Studio Castingowe Fotograficzne Webinarowe

MUA: Anna Guralska

Pomysł i produkcja: Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Powrót

Opublikowane w
Warsztaty castingowe z Krzysztofem Łączakiem

 

Kolejne warsztaty castingowe w Studiu IP za nami! Tym razem ich prowadzącym był Krzysztof Łączak.

 

 

 

Powrót

Opublikowane w
Walentynkowe warsztaty castingowe

14 lutego odbyły się warsztaty castingowe dla osób należących do Związku Zawodowego Aktorów Polskich z Julią Popkiewicz.

Miejsce: Studio Castingowe IP

 

Powrót

Opublikowane w
Warsztaty ze stawiania granic w pracy aktora

 

Bardzo dziękujemy Bartłomiejowi Goli za poprowadzenie warsztatów ze stawiania granic w pracy aktora ? ➡️ @meisner.institute.poland

 

Powrót

Opublikowane w
Warsztaty z pewności siebie

 

Za nami weekend warsztatów! Dzisiaj prezentujemy kadr z warsztatów z pewności siebie, które odbyły się w sobotę ? Dziękujemy @malgorzata_lipmann za pomysł, a @ew_kowalska i @malgosiaszymborska za ich poprowadzeni.

 

 

Powrót

Opublikowane w
Koalicja filmowców na rzecz wynagrodzenia z platform VOD

 

W środę 11 stycznia, w Kinie Kultura na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyło się spotkanie szerokiej koalicji polskich twórców na rzecz uczciwego wynagrodzenia z platform VOD do której należy ZZAP.

Na spotkaniu byli również przedstawiciele Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

Cały artykuł dostępny tutaj: Powstaje koalicja filmowców w walce o wynagrodzenie z platform VOD – Stowarzyszenie Filmowców Polskich (sfp.org.pl)

Powrót

Opublikowane w
eduAKTORnia #9 – Wzmocnij swoją pewność siebie

Zapraszamy na kolejną eduAKTORnię, która odbędzie się 17 stycznia o 13:00. Spotkanie jest bezpłatne i dostępne dla osób należących do ZZAP.
Wzmocnij swoją pewność siebie
“Co jest ze mną nie tak?”, “Jestem beznadziejny”, “rzucam to wszystko w cholerę!”. Prawdopodobnie sam wielokrotnie byłeś autorem jeszcze gorszych wyrażeń wobec siebie. Czemu widzisz w sobie ‘braki” a nie moce i potencjały? Te proporcje czas odwrócić.
Na spotkanie zapraszają Małgorzata Szymborska oraz Ewelina Kowalska.
Powrót

Opublikowane w
Konferencja #2 TEATR OD-NOWA

 

Robert Gulaczyk reprezentował ZZAP podczas drugiej edycji Konferencji Teatr od-nowa, która odbyła się w Teatrze Polskim w Poznaniu.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie i udział w dyskusji!
Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami z Konferencji, które częściowo są dostępne są na FB Teatru Polskiego w Poznaniu.
Opis panelu z Robertem Gulaczykiem
Kodeks Pracy, jak i Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie regulują wielu aspektów dotyczących specyfiki pracy aktorek i aktorów zawodowych. Wiele szczegółowych regulacji zapisanych jest w regulaminach pracy, regulaminach wynagradzania i w innych wewnętrznych dokumentach poszczególnych teatrów. Zostały one jednak wypracowane lokalnie przez dyrekcje poszczególnych jednostek, w porozumieniu z organizatorami i zespołami aktorskimi. W ten sposób – wobec braku szczegółowego prawodawstwa na poziomie centralnym – rzeczywiste uwarunkowania pracy ludzi wykonujących ten sam zawód, różnią się w zależności od teatru, w którym są zatrudnieni. Różnice te – ukształtowane i pogłębiające się na przestrzeni lat – są na tyle duże, że stały się nieakceptowalne dla środowiska.
Związek Zawodowy Aktorów Polskich pracuje nad badaniami, które posłużą do uchwalenia Ustawy o Teatrze, Karty Praw Aktora lub innego dokumentu, który ujednolici warunki pracy aktorek i aktorów w polskich teatrach.
Powrót

Opublikowane w
ZZAP na FPFF w Gdyni

Reprezentacja Zarządu Głównego ZZAP będzie obecna podczas oficjalnych paneli dyskusyjnych, które odbędą się w ramach Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni
13 września |
sala Omega, hotel Mercure Gdynia
16.30 – 17.30 | Panel dotyczący benefitów płynących z dobrego przygotowania się do castingu
Casting odczarowany! Jak dobrze przygotować się do castingu? Jak nagrać dobrą wizytówkę? Na czym polega e-casting? Jakie oczekiwania mogą mieć reżyserki/rzy castingu oraz agenci?
Paneliści: Paulina Krajnik, Monika Stępień, Przemysław Przestrzelski, Konrad Michalak (ZZAP), Philipp Mogilnitskiy.
15 września |
sala Omega, hotel Mercure Gdynia
13.00 – 13.30 | Prezentacja „Zaleceń realizacji scen intymnych dla polskich planów filmowych” opracowanych przez Koalicję organizacji filmowych.
Prezentuje Katarzyna Szustow, Paulina Krajnik, Konrad Michalak (ZZAP).
Powrót

Opublikowane w
Poparcie dla Ustawy o artystach zawodowych


Sztuka czyni nasze codzienne życie piękniejszym, pomaga przechodzić przez szarą rutynę i tworzyć niepowtarzalne wspomnienia z najbliższymi. Niestety, sytuacja tych, którzy sztukę dla nas kreują, jest wyjątkowo trudna – dochody większości artystów kształtują się poniżej średniej, a aż 30% poniżej minimalnej krajowej.
Ustawa o artystach zawodowych wprowadzi szereg udogodnień, które umożliwią im godne życie. Tak, aby nadal mogli tworzyć sztukę, której my tak potrzebujemy.
Zapraszamy poniżej do wyrażenia swojego poparcia dla ustawy poprzez wysłanie elektronicznego formularza. Zajmie to zaledwie kilka sekund.
➡️Jeśli jesteś artystą lub po prostu zależy Ci na sztuce – podpisz się. https://artystazawodowy.pl/poprzyj-ustawe

 

Powrót

Opublikowane w
Spotkanie „Związani z kulturą”

 

8 sierpnia w Krakowie odbyło się spotkanie „Związani z kulturą”. Jest to inicjatywa posłanki Darii Gosek – Popiołek. ZZAP był reprezentowany przez aktorki i aktorów z Krakowa, natomiast Zarząd Główny reprezentował Przewodniczący – Maksymilian Rogacki. Na spotkaniu omawiane były trudności związane z pracą w kulturze w Krakowie, ale również na poziomie ogólnopolskim. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że to początek ważnych zmian na aktorskim rynku pracy.

 

 

 

Powrót

Opublikowane w
Wyjątkowe webinarium dla członków ZZAP

 

Pragniemy zaprosić na ekskluzywne webinarium dla członków ZZAP, które odbędzie się 29 lipca o 12:00 na ZOOM. Podczas webinarium opowiemy bardziej szczegółowo o możliwościach platformy e-TALENTA i jej narzędziach, a także o zbliżających się planach promocji członków związku na rynku krajowym i międzynarodowym.W ramach ścisłej współpracy ZZAP i e-TALENTA wszyscy członkowie ZZAP mogą aktywować darmowy rok jako członek PRO e-TALENTA. Ponadto już 14 września rozpoczyna się dodatkowa część naszej współpracy – promocja członków ZZAP na polskim i międzynarodowym rynku, prezentacja tych, którzyposiadają wypełniony profil na e-TALENTA przed wieloma przedstawicielami branży castingowej w Europie – reżyserami castingu, reżyserami i producentami.To webinarium pomoże Ci w dobrym przygotowaniu do międzynarodowego castingu, opowiemy, jakie standardy obowiązują w innych krajach europejskich i czego reżyserzy castingu oczekują od aktorów.

 Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz, dołączając do naszego webinarium:

  • Szczegóły promocji członków ZZAP za pośrednictwem e-TALENTA na polskim i międzynarodowym rynku castingowym
  • Jak wykorzystać platformę e-TALENTA dla rozwoju międzynarodowej kariery?
  • W jaki sposób polscy i europejscy reżyserzy castingu korzystają z platform castingowych?
  • Dlaczego ważne jest posiadanie odpowiednich zdjęć i showreelu na swoim profilu?

Możesz dołączyć do naszego webinarium za pomocą ZOOM, bez względu na to czy masz w tej chwili profil na platformie e-TALENTA.Zachęcamy do dołączenia z komputera lub laptopa, najlepiej z włączoną kamerą, ale oczywiście ten wybór należy do Ciebie.

REJESTRACJA NA WEBINARIUMKliknij TUTAJ

Powrót

Opublikowane w
Rekomendowane stawki minimalne – ważny etap!

 

Pragniemy poinformować, iż dzisiaj wysłaliśmy ważne wiadomości mailowe do agencji aktorskich w sprawie ustalenia rekomendowanych stawek minimalnych w wybranych produkcjach. Bardzo prosimy o zapytanie swojej agencji, czy otrzymała od nas wiadomość.

 

 

 

Powrót